Apel o jawność w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa.

Zakończył się proces rejestracji kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa mającej być powołaną przez polityków w trybie ustawy z dnia 8 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i innych ustaw.

Wprowadzone w ten sposób zmiany, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy  mają na celu  ”uproszczenie tego procesu, a z drugiej strony urzeczywistnienie zasady reprezentatywności wszystkich grup zawodowych sędziów w konstytucyjnym organie stojącym na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz zwiększenie stopnia demokratyzacji trybu wyboru kandydatów oraz zobiektywizowanie tego trybu ….Na wybór sędziego sprawującego władzę publiczną powinni mieć więc realny wpływ przedstawiciele pozostałych władz, a w szczególności władzy ustawodawczej posługującej się mandatem pochodzącym z demokratycznych wyborów i w takich wyborach periodycznie weryfikowanym.”

 

Celem deklarowanym przez polityków była możliwość kontroli społecznej nad działalnością Krajowej Rady Sądownictwa i całym procesem związanym z jej wyborem.

 

Apelujemy zatem do polityków decydujących o dalszym przebiegu procedowania nad zgłoszonymi kandydaturami o ujawnienie tożsamości osób je popierających.

 

Apelujemy przede wszystkim do naszych kolegów sędziów o ujawnienie własnej tożsamości i nie chowanie się za uchwaloną, wbrew deklarowanej zasadzie transparentności, zasadą niejawnej listy osób rekomendujących kandydatów.

 

Uważamy, że obywatele mają prawo to wiedzieć i oczekiwać  od polityków i sędziów wywiązywania się ze swoich obowiązków wobec społeczeństwa i jawności życia publicznego.