Notatka ze spotkania z Ministrem

Dnia 29 maja 2012 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości miało miejsce spotkanie Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z przedstawicielami Stowarzyszenia Sędziów THEMIS. Członków Stowarzyszenia reprezentowali: Pani Prezes sędzia NSA Irena Kamińska oraz sędziowie Anna Korwin ? Piotrowska, Waldemar Żurek, Wiktor Piber Tomasz Szmydt, Barbara Kamińska. Ministrowi Sprawiedliwości towarzyszyli Wiceminister sędzia Grzegorz Wałejko oraz Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacji i Analizy Wymiaru Sprawiedliwości sędzia Wojciech Hajduk.

W trakcie spotkania przedstawiciele Stowarzyszenia zaprezentowali propozycje zmian zmierzających do usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie Wiktor Piber, Tomasz Szmydt i Anna Korin – Piotrowska przedstawili uwagi dotyczące zmian procedury powoływania na stanowisko sędziego, „e-protokółu” i projektu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych. Znbsp;satysfakcją podziękowaliśmy Panu Ministrowi za uwzględnienie wielu naszych uwag, przedstawionych na poprzednim spotkaniu, dotyczących nadmiernego obciążenia sędziów czynnościami z zakresu biurowości. Przedstawiony projekt rozporządzenia, w sposób wyraźny, przekazuje takie czynności do kompetencji kierownika sekretariatu i urzędników sądowych. Członkowie Stowarzyszenia wskazywali ponadto na problemy związane z wdrażaniem systemu związanego z  rejestracją przebiegu rozprawy przy pomocy środków elektronicznych i proponowali sposoby ich usunięcia.

Najwięcej czasu poświęcono zagadnieniom związanym z okresem niezbędnym dla uzyskania nominacji na urząd sędziego. Uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do skrócenia tego okresu . Uzyskano porozumienie co do środków przy pomocy których efekt ten jest możliwy do osiągnięcia.

Na zakończenie spotkania Pani Prezes sędzia Irena Kamińska wyraziła pogląd, że zarówno politycy jak i obywatele nie zdają sobie sprawy z wyjątkowej roli sędziów dla istnienia i prawidłowego funkcjonowania państwa prawnego. Wskazała, że w ostatnim okresie, w związku ze zmianą ustawy emerytalnej pojawiło się w prasie szereg artykułów na temat ?nieuzasadnionych przywilejów? sędziowskich. Wywołuje to społeczną agresję, obraźliwe i  napastliwe komentarze w Internecie, deprecjonuje poza tym społeczną pozycję sędziów. Zwróciła uwagę na to, że sytuacja ekonomiczna i bytowa sędziego , ze względu na ograniczenia którym podlega, zależy wyłącznie od Państwa w imieniu którego wydaje wyroki, natomiast uprawnienia , które mają sędziowie , ma wiele innych grup pracowniczych , ale zagadnieniu temu jakoś nikt nie poświęca tyle uwagi. Sędzia Kamińska zaapelowała do Ministra Sprawiedliwości o przeciwstawienie się takim działaniom i publiczne zaprezentowanie stanowiska dotyczącego roli i znaczenia władzy sądowniczej i sędziów dla funkcjonowania i bezpieczeństwa państwa oraz ochrony konstytucyjnych praw obywateli.

Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin i jego współpracownicy ustosunkowali się do przedstawionych propozycji i zaprosili członków Stowarzyszenia na kolejne spotkanie, którego termin zostanie ustalony przez obydwie strony.