Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości ws. postępowań wszczętych wobec sędziów Marka Celeja, Piotra Gąciarka i Małgorzaty Kluziak

Warszawa, 7 czerwca 2019 r.

Opinia KOS [17( 4)/2019]

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża sprzeciw wobec działań podjętych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Michała Lasotę w stosunku do sędziów Marka Celeja, Piotra Gąciarka i Małgorzaty Kluziak w związku z ich wypowiedziami wyemitowanymi w programie telewizyjnym „Czarno na białym”, dotyczącymi funkcjonowania Sądu Okręgowego w Warszawie i sposobu wykonywania obowiązków przez wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusza Drajewicza.

Prawo do wolności wypowiedzi i publicznego wyrażania poglądów zagwarantowane w Konstytucji RP jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa. Sędziowie, podobnie jak inni obywatele, mogą i powinni z tego prawa korzystać, informując opinię publiczną o tych aspektach organizacji pracy i sposobu zarządzania sądem, które godzą w prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a w konsekwencji prawo obywateli do sprawnego rozpoznawania ich spraw. Sędziowie występując w programie „Czarno na białym” wyrazili poglądy zbieżne z treścią wcześniejszych krytycznych uchwał organów samorządu sędziowskiego, dotyczących tych samych kwestii i braku reakcji władzy wykonawczej na sytuację w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża zaniepokojenie, że Rzecznik Dyscyplinarny podjął czynności dyscyplinarne wobec osób, które poinformowały opinię publiczną o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sądu, zamiast działań zmierzających do należytego i transparentnego zbadania i wyjaśnienia okoliczności sprawy opisanej w programie telewizyjnym z udziałem sędziów.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wzywa Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych do zaprzestania działań zmierzających do ograniczenia wolności wypowiedzi sędziów, poprzez inicjowanie w stosunku do nich czynności dyscyplinarnych, w związku z wyrażanymi przez nich poglądami dotyczącymi funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

 

Partnerzy KOS:

 

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy     Instytut Prawa i Sprawiedliwości INPRIS

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”     Archiwum Osiatyńskiego

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”                 Stowarzyszenie Amnesty International

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super       Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Omnia”                                                                     Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”             Sądów Administracyjnych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka               Forum Współpracy Sędziów