Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS dotyczące projektu zmiany zasad obliczania wynagrodzeń sędziów na rok 2012 oraz odrębności budżetowej sądów.

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS zwraca się z apelem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz członków Parlamentu o rozwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących zasad wynagradzania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sędziów sądów administracyjnych, sądów powszechnych i wojskowych oraz odrębności budżetowej Trybunału i sądów w roku 2012.

Apel ten uznajemy za konieczny ze względu na ochronę konstytucyjnych zasad obowiązujących w państwie prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska. Art. 10 Konstytucji RP nakazuje harmonijną współpracę między trzema wymienionymi tam władzami. Jej realizacją był historyczny kompromis zawarty w 2009 roku pomiędzy sędziami, władzą ustawodawczą i wykonawczą odnośnie zasad ustalania sędziowskich wynagrodzeń. Przyjęte wówczas regulacje zapewniły całkowicie obiektywny, wolny od politycznych nacisków sposób obliczania wynagrodzeń sędziów i zabezpieczyły je przed spadkiem realnej wartości. Projekty ustawy okołobudżetowej z 3 i 13 listopada 2011 roku, zmieniające zasady wynagradzania sędziów burzą z takim trudem zbudowany wówczas kompromis. Jako sędziowie mamy poczucie odpowiedzialności za stan Państwa. Mamy jednak również głębokie przekonanie, że obniżanie wynagrodzeń sędziów winno być podejmowane wyłącznie w razie bezwzględnej konieczności.

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS w pełni popiera stanowisko wyrażone przez Krajową Radę Sądownictwa, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.