Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów „Themis” w związku z działaniami dyscyplinarnymi wobec Autorów pytań prejudycjalnych

Stowarzyszenie Sędziów Themis, w związku wezwaniem Pani sędzi Sądu Okręgowego w Łodzi Ewy Maciejewskiej oraz Pana sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tulei przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Michała Lasotę do złożenia oświadczeń w sprawie ich wystąpień prejudycjalnych do TSUE wyraża opinię, że to nie wezwani przez Pana sędziowie, ale Szanowny Pan Rzecznik przekroczył swoje uprawnienia dopuszczając się tym samym deliktu dyscyplinarnego.

Wystosowanie wezwań do sędziów, stanowiące de facto zapowiedź wszczęcia wobec nich postępowań dyscyplinarnych, stanowi niedopuszczalną formę nacisku na wymienionych sędziów z powodu wydanych przez nich orzeczeń. Zachowanie Rzecznika nie mieści się w żadnych kanonach profesjonalnych i prawnych stanowiąc bezprzykładne naruszenie niezawisłości sędziowskiej.

Każdy sędzia krajowy, który występuje z pytaniem prejudycjalnym do TSUE działa zarazem jako sędzia unijny, przez co przysługują mu podwójne gwarancje niezawisłości, tj. zarówno wynikające z prawa krajowego, jak i unijnego. Dlatego, działając w opisany sposób, Rzecznik obraża zarówno art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, jak i art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Zwracamy również uwagę, że wszczynając kroki dyscyplinarne wobec wymienionych sędziów Zastępca Rzecznika, zapewne w sposób niezamierzony, potwierdził zawartą w pytaniu prejudcyjalnym sędziego Igora Tulei tezę, iż nowy tryb postępowania dyscyplinarnego został w takim stopniu upolityczniony, że może służyć wywieraniu niedopuszczalnego nacisku na sędziów.

Powyższe bezpodstawne działania dyscyplinarne Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego jednoznacznie potwierdzają zasadność pytań o stan praworządności w Polsce, a zarazem – ponieważ pośrednio podważają one skuteczność prawa unijnego – stanowią kolejne działanie na rzecz polexitu.

dnia 13.12.2018