Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis dotyczące projektu zmiany zasad obliczania wynagrodzeń sędziów na rok 2012.

Zarząd Stowarzyszenia sędziów Themis zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz członków Parlamentu o rozwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących zasad wynagradzania sędziów w roku 2012r.

Jest to konieczne ze względu na ochronę konstytucyjnych zasad obowiązujących w państwie prawa jakim jest Rzeczypospolita Polska.

Artykuł 10 Konstytucji RP aby mógł być realizowany wymaga harmonijnej współpracy między trzema wymienionymi tam władzami.

Jego realizacją był historyczny kompromis zawarty między sędziami a władzą ustawodawczą i wykonawczą dotyczący art.91 par.1 c ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych .

Przepis ten ,w jego obecnym brzmieniu, zapewnia całkowicie obiektywny, wolny od politycznych nacisków sposób obliczania wynagrodzeń sędziów i zabezpiecza te wynagrodzenia przed spadkiem ich realnej wartości.

Ma to znaczenie nie tylko dla sędziów lecz także dla poszanowania konstytucyjnych zasad państwa prawa dotyczących konieczności zapewnienia sądom niezależności a sędziom niezawisłości.

O finansowych gwarancjach sędziowskiej niezawisłości mówi Europejska Karta O Statucie Sędziowskim stanowiąc:

? Sędziowie wykonujący zawodowo funkcje sędziowskie mają prawo do wynagrodzenia którego poziom jest tak ustalony, aby chronić ich przed naciskami, których celem jest wpłynięcie na ich decyzje, a bardziej ogólnie na ich zachowanie w ramach ich kompetencji, a tym samym osłabienie ich niezawisłości i bezstronności ?

Bezpieczeństwo finansowe sędziego i jego rodziny ze względu na zakaz wykonywania innej pracy zależy od sposobu obliczania należnego mu wynagrodzenia.

Jest bardzo niepokojące to , że Rząd twierdząc iż Polska jest zieloną wyspą i zamierzając podnieść wynagrodzenia innym grupom społecznym uznał równocześnie , już na początku czekającego nas kryzysu że właśnie w sposobie obliczania wynagrodzeń sędziowskich należy szukać oszczędności, które uratują budżet państwa. Zarówno to jak i sposób konsultowania kolejnych projektów ustawy okołobudżetowej świadczy o niezrozumieniu roli sędziów w demokratycznym państwie prawa.

Warto przytoczyć w tym miejscu Deklarację Europejskiej Sieci Rad Sadownictwa uchwaloną w dniach 8 ? 10 czerwca 2011r.

Wskazano tam , że niezależność sądownictwa i niezawisłość poszczególnych sędziów musi być zachowana jako warunek realizacji sprawiedliwego i obiektywnego wymiaru sprawiedliwości na rzecz zapewnienia ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, Żadna konieczność cięcia kosztów nie może doprowadzić do osłabienia niezależności wymiaru sprawiedliwości.

Pan Prezydent wskazując priorytety jakimi powinien zająć się Rząd mówił o konieczności rozwiązania problemu coraz powolniejszych sądów. Jest to jeden z mitów funkcjonujących w świadomości społecznej. Sady co roku załatwiają coraz więcej spraw nie są jednak w stanie zapobiec działaniom ustawodawcy , który nieustannie rozszerza kognicję sądów. Sędziowie pracują bardzo ciężko jednak do tej pory mieli poczucie finansowego bezpieczeństwa i przekonanie ,że ich głos został choćby częściowo wysłuchany.

Projekty ( z 3 i 13 listopada b.r.) dotyczące zmiany zasad wynagradzania sędziów burzą z takim trudem zbudowany w tym zakresie kompromis a przede wszystkim świadczą o całkowitym niezrozumieniu roli sądownictwa dla rozwoju i funkcjonowania państwa prawa.

Dlatego zwracamy się z apelem do klasy politycznej o działania przemyślane i podejmowane wyłącznie w razie bezwzględnej konieczności.

Mamy poczucie odpowiedzialności za stan Państwa. Mamy jednak przekonanie , że nie jesteśmy grupą od której należy zaczynać oszczędności budżetowe a obecna sytuacja nie spowoduje uratowania stanu budżetu kosztem naszych wynagrodzeń.

Rządowe projekty traktujemy z tego powodu jako złamanie danych nam obietnic a sposób ich konsultowania jest kolejnym dowodem na to, że władza wykonawcza za nic ma konstytucyjny zapis o konieczności równoważenia się władzy ustawodawczej , wykonawczej i sądowniczej oraz o ich harmonijnej współpracy.