Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” w sprawie postawionych w dniu 22.07.20202 roku zarzutów dyscyplinarnych 14 Sędziom

Wobec postawienia 14 sędziom sądów powszechnych zarzutów popełnienia przewinień dyscyplinarnych polegających na: „na oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa – art. 88a § 1 usp w ten sposób, że będąc zobowiązanym do złożenia w trybie określonym w art. 88a § 1 usp w zw. z art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 190), pisemnego oświadczenia, odmówił(a) podania w nim danych i informacji dotyczących jego (jej) przynależności do zrzeszeń i stowarzyszeń, zatajając fakt członkostwa w zrzeszeniu Forum Współpracy Sędziów i w jego organie o nazwie Stałe Prezydium oraz zataił(a) okres członkostwa w tych strukturach,

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów „Themis

przypomina, że wszystkim obywatelom Konstytucja PR (art. 47, art. 51 ust. 2, art. 53 ust. 7, art. 58 ust. 1), Europejska Konwencja Praw Człowieka (art. 8, art. 9, art. 11) oraz Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 7, art. 10, art. 12) gwarantuje ochronę życia prywatnego i rodzinnego, wolność wyznania, gromadzenia się i stowarzyszania się.

Jedynym ograniczeniem tych praw w stosunku do sędziów jest art. 178 ust 3 Konstytucji RP, zgodnie z którym sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Żaden z 14 obwinionych sędziów tego zapisu Konstytucji nie złamał. Do tego Forum Współpracy Sędziów nie jest stowarzyszeniem, ani zrzeszeniem. Jest niesformalizowaną płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy, zapewniającą komunikację pomiędzy sędziami różnych sądów w Polsce. Powstało w 2017 r. jako wyraz dążenia sędziów do zacieśniania współpracy na poziomie ogólnokrajowym w sytuacji przygotowywanej wówczas ustawy pozbawiającej sędziów prawa wyłaniania swoich przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa.

Sędziowie zasiadający w Stałym Prezydium Forum Współpracy Sędziów, to choć nieformalna, to jednak jedyna obecnie istniejąca, poza stowarzyszeniami sędziowskimi, reprezentacja zdecydowanej większości środowiska zawodowego sędziów. Ich postawa jest wzorcowa z punktu widzenia postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności, obowiązku stania na straży prawa i kierowania się zasadami godności i uczciwości w służbie i poza nią.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów „Themis” wyraża pełną solidarność z szykanowanymi sędziami, a działania Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziego Sądów Powszechnych Przemysława W. Radzika traktuje jako umotywowane politycznie, rażące nadużycie uprawnień i celu postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów.

Jest to zarazem smutne potwierdzenie, że zarzuty stawiane Polsce przez Komisję Europejską w sprawie C-791/19 R oraz zawieszenie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej postanowieniem tymczasowym z  8 kwietnia 2020 r.,  są uzasadnione.