Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku TSUE z dnia 16 listopada 2021 roku

W związku z wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku z dnia 16 listopada 2021 r. zwracamy się do każdego podmiotu posiadającego inicjatywę legislacyjną oraz do Parlamentu o dokonanie jak najszybszych zmian w prawie, które zapewnią jego zgodność z normami obowiązującymi w UE.
Żądamy rozpoczęcia prac nad rozdzieleniem stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, gdyż obecny stan sprawia, że każdy proces karny, a zwłaszcza ten z udziałem sędziów delegowanych do wykonywania czynności orzeczniczych w innych sądach, może nie mieć charakteru „uczciwego procesu” (fair trial). Niebezpieczeństwo to dotyczy także postępowań cywilnych, gdyż prokurator podlegający służbowo Prokuratorowi Generalnemu, może brać w nich udział w sposób niemal nieograniczony.
Żądamy co najmniej wprowadzenia niezmiennych czasowo delegacji sędziów, udzielanych na podstawie jasnych i transparentnych kryteriów, bez możliwości manipulowania okresem ich trwania.
Żądamy zakończenia obecnie trwających delegacji sędziów do orzekania w innych sądach, jako udzielonych w warunkach niegwarantujących przestrzegania prawa Unii Europejskiej, stanowiącego z mocy Konstytucji RP część krajowego porządku prawnego.
Dla zabezpieczenia toku trwających postępowań żądamy rozważenia udzielenia sędziom będącym na delegacji, upoważnienia do orzekania na podstawie 77 par 9 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych.
Apelujemy o podjęcie niezwłocznych działań, gdyż z każdym kolejnym dniem, tysiące obywateli mogą być pozbawieni prawa do skutecznej ochrony prawnej gwarantowanej przez art. 19 Traktatu o Unii Europejskiej.

Zarząd Stowarzyszenia