Stanowisko zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 14 września 2021 r. w sprawie odsunięcia od orzekania sędziów Synakiewicza i Gąciarka

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec bezpodstawnego i bezprawnego odsunięcia od orzekania i wszczęcia postępowań wyjaśniających wobec sędziów Adama Synakiewicza za działalność orzeczniczą polegającą na uchyleniu wyroku wydanego przez sędziego nominowanego z udziałem neoKRS, oraz Piotra Gąciarka – za odmowę orzekania z sędzią awansowanym z udziałem neo KRS.

Kwestionując status sędziów w ocenie których brała udziałneo KRS sędziowie Gąciarek i Synakiewicz kierowali sięzarówno orzeczeniami trybunałów międzynarodowych, w tym wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce (skarga nr 43447/19), oraz wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie C-791/19, jak i orzeczeniami polskiego Sądu Najwyższego (m.in. wyrokiem z dnia 5 grudnia 2019 r., oraz uchwałą połączonych izb z 23 stycznia 2021 r.) zgodnie z którymi utworzona i działająca niezgodnie z polską Konstytucją neo KRS nie spełnia kryterium niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Decyzje o odsunięciu wymienionych sędziów od orzekania podjęte odpowiednio przez polityka obozu władzy Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę, oraz wykazującego się niegodną sędziego służalczością wobec egzekutywy sędziego Piotra Schaba mają na celu zastraszenie środowiska sędziowskiego, tak aby uniemożliwić sędziom stosowanie prawa europejskiego.Zarazem bezpodstawne odsunięcie od orzekania doświadczonych sędziów narusza prawo obywateli do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie przed niezależnym i bezstronnym sądem.

Wyrażamy pogląd prawny, że opisane działania zarówno Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, jak i sędziego Piotra Schaba stanowią bezpośrednie naruszenie prawa europejskiego, a zarazem bezpodstawną i bezprawną ingerencję czynnika politycznego w wykonywanie wymiaru sprawiedliwości i jako takie wyczerpują znamiona przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego (art. 231 par. 1 k.k.).

W związku z powyższym wzywamy prokuraturę do podjęcia postępowań karnych przeciwko Zbigniewowi Ziobrze i Piotrowi Schabowi. Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, żepozycja ustrojowa Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego obecnie zapewnia wymienionym osobom praktyczną bezkarność, jednak przypominamy, że – zgodnie z art. 44 Konstytucji – „Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn, a żadna władza nie trwa wiecznie.

Równocześnie wyrażamy najwyższy szacunek i wsparcie dla wszystkich sędziów, którzy, pomimo represji, pozostają wierni rocie przysięgi sędziowskiej konsekwentnie stojąc na straży prawa. Nie damy się zastraszyć !