Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 28 maja 2020 r. odnośnie powołania Pierwszego Prezesa SN

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z dnia 28 maja 2020 r. odnośnie powołania Pierwszego Prezesa SN

 

W imieniu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z pełnym przekonaniem stwierdzamy, że dnia 25 maja 2020 r. Prezydent Polski Andrzej Duda powołał do pełnienia funkcji Pierwszego Prezesa SN osobę, której wybór na to stanowisko należy uznać za nieważny.

Prof. Małgorzata Manowska została sędzią SN w procedurze rażąco naruszającej  Konstytucję. Udział w niej nieprawidłowo wybranej KRS (naruszenie art. 179 w zw. z art. 187 pkt. 1 Konstytucji) oraz brak kontrasygnaty Premiera na ogłoszeniu o konkursie (naruszenie art. 144 pkt. 2 i 3 Konstytucji) powoduje bezskuteczność wyboru i wniosku nominacyjnego skierowanego do Prezydenta RP. Następnie, dzięki głosom osób również nieprawidłowo powołanych na stanowiska sędziów SN, pomimo braku poparcia większości członków Zgromadzenia SN i braku wymaganej przez Konstytucję uchwały Zgromadzenia (naruszenie art. 183 pkt. 3 Konstytucji), które było prowadzone w sposób nieprawidłowy i przez nieuprawnione osoby, została ona powołana na stanowisko Pierwszego Prezesa SN. W rezultacie stanowisko to objęła osoba, której wybór był możliwy tylko dzięki wielokrotnemu naruszeniu Konstytucji i poparciu polityków obecnego obozu władzy przez co nie gwarantuje ona wykonywania funkcji Pierwszego Prezesa SN w sposób niezależny i bezstronny (naruszenie art. 7, 10, 45 pkt.1, art.  173, 178 pkt. 1 Konstytucji).

Nadto za wyjątkowo szkodliwy uważamy pogląd prof. Małgorzaty Manowskiej wyrażony w wypowiedzi z dnia 27 maja 2020 r. o potrzebie rewizji uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r. Uchwała ta, stwierdzając brak niezależności KRS w jej obecnym kształcie oraz kwestionując status Izby Dyscyplinarnej SN, zarazem nie podważała w sposób automatyczny powołań sędziowskich dokonanych z udziałem neo KRS oraz ważności wydanych przez nich orzeczeń, przez co była wyrazem daleko posuniętego kompromisu między zachowaniem standardu rządów prawa a zapewnieniem stabilności obrotu prawnego. Co równie istotne, uchwała została wydana na podstawie wytycznych zawartych w orzeczeniu TSUE z 19 listopada 2019 r. Ewentualne przyszłe uchylenie tej uchwały w momencie, kiedy nieprawidłowo wybrani sędziowie obsadzą większość stanowisk w SN będzie prowadziło do zakonserwowania politycznie skorumpowanego systemu oceny sędziów z udziałem wybranej niezgodnie z Konstytucją neo KRS. System ten nie spełnia standardów niezależności sądownictwa od władzy politycznej wynikających zarówno z polskiej Konstytucji, jak i z zasad prawa europejskiego, przez co prowadzi on do drastycznego obniżenia poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich, oraz zagraża polskiemu członkostwu w Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, powodowani troską o zachowanie niezależności polskiego sądownictwa, apelujemy do profesor Małgorzaty Manowskiej by zaprzestała wykonywania obowiązków Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego. To jedyny sposób, aby zachowała dobre imię, a zarazem nie brała na siebie odpowiedzialności za świadomy i nie dający się usprawiedliwić udział w dewastacji polskiego wymiaru sprawiedliwości.