Uchwała członków Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z dn. 14 stycznia 2012 roku

Uchwała członków
Stowarzyszenia Sędziów THEMIS
podjęta na konferencji w dniu 14 stycznia 2012 roku

Członkowie Stowarzyszenia Sędziów THEMIS stwierdzają, że stan wymiaru sprawiedliwości wymaga głębokich reform strukturalnych i organizacyjnych, przede wszystkim ograniczenia wymaga zbyt szeroki zakres spraw rozpoznawanych przez sądy powszechne oraz zakres czynności niezwiązanych z wymierzaniem sprawiedliwości wykonywanych przez sędziów.

Stowarzyszenie podjęło działania zmierzające do zmiany sposobu organizacji pracy w sądach oraz zamierza wskazać obszary, w których konieczne są zmiany ustawowe.

Członkowie Stowarzyszenia zauważają konieczność racjonalizacji obciążenia sędziów, co do ilości powierzonych im do rozpoznania spraw, ponieważ istniejące różnice nie sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu sądów i sprawności postępowania. Sposobem na rozwiązanie tego problemu nie jest jednak likwidacja małych sądów i utworzenie
w ich miejsce wydziałów zamiejscowych. Stowarzyszenie sprzeciwia się stosowaniu wyłącznie kryterium liczby sędziów przy podejmowaniu decyzji dotyczących likwidacji sądów, ponieważ bardziej przydatnym kryterium jest liczba spraw, które wpłynęły do sądów i efektywność ich działania.

Członkowie Stowarzyszenia stanowczo popierają skargę konstytucyjną złożoną przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego kwestionującą ustawę likwidującą waloryzację wynagrodzeń sędziów w 2012 roku. Wprowadzenie tej ustawy w życie powoduje obniżenie realnej wartości wynagrodzeń sędziowskich. Stowarzyszenie zaprasza Ministra Sprawiedliwości do szerokiej debaty o koniecznych zamianach w wymiarze sprawiedliwości, bowiem zmiany wprowadzane bez dyskusji ze środowiskiem, nie dają zwykle oczekiwanych rezultatów.