Uchwała programowa 29-03-2014

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sędziów THEMIS wskazuje na konieczność podjęcia prac nad przygotowaniem nowej ustawy regulującej ustrój sądów powszechnych. Przeprowadzane bezustannie nowelizacje, w tym zmiany przepisów co kilka miesięcy, wcześniej uchwalonych, dowodzą wadliwości obecnych rozwiązań, a przede wszystkim braku wizji dotyczącej funkcjonowania sądownictwa powszechnego na najbliższe lata. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku stała się wewnętrznie niespójna, a ciągłe zmiany powodują też obniżenie autorytetu sądownictwa i generują znaczne, nie przynoszące żadnych pozytywnych efektów koszty ponoszone przez państwo. Stowarzyszenie THEMIS uważa, że organem, który powinien przyjąć na siebie obowiązek przygotowania projektu ustawy jest Krajowa Rada Sądownictwa jako organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, przy czym jego opracowanie winno nastąpić przy udziale stowarzyszeń sędziowskich.

Stowarzyszenie zauważa, że podejmowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości działania zmierzające do zwiększania uprawnień nadzorczych Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi nie stanowi skutecznego środka do poprawy jakości pracy sądów, podważa natomiast konstytucyjne prawo każdego do rozstrzygnięcia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd. Powoduje także nieustanne zwiększanie ilości zadań administracyjnych wykonywanych przez sędziów odrywając ich tym samym od orzekania. Eksponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zjawisko nadmiernej liczby stanowisk funkcyjnych związane jest właśnie z nieustannym powiększaniem sfery nadzoru nad sądami i sędziami. Stowarzyszenie po raz kolejny postuluje podjęcie działań mogących rzeczywiście wpłynąć na poprawę wykonywania przez sądy swoich zadań t.j. ograniczenie kognicji sądów oraz wyposażenie sędziów w odpowiednie wsparcie asystentów i urzędników. Sędziowie nadal wykonują wiele administracyjnych czy biurowych czynności, które powinien przejąć odpowiednio wykwalifikowany i wynagradzany aparat urzędników. Stowarzyszenie zwraca ponadto uwagę na rażące dysproporcje w wynagrodzeniach urzędników zatrudnionych w pionach orzeczniczych, finansowych i administracyjnych. Te dwa ostatnie, podległe dyrektorom sądów, wynagradzane są znacznie korzystniej. Konieczne jest zniwelowanie tych różnic , ponieważ to urzędnicy sądowi związani są z procesem orzekania, a nie pozostała kadra administracyjna. To oni decydują w sposób bezpośredni o jakości procesu wymierzania sprawiedliwości i poziomie świadczonej ochrony prawnej.

29 marca 2014 roku