Uchwała Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 12 października 2018 r.

Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów
Administracyjnych przypomina, że wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądowych
jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawnego, którym zgodnie z
art. 2 Konstytucji R.P. powinna być Rzeczpospolita Polska. Moc wiążąca takich
orzeczeń dla wszystkich organów i podmiotów znajduje też jednoznaczne
potwierdzenie w art. 7 Konstytucji i przepisach ustaw, takich jak np. art. 170 ustawy
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Ostatnie działania organów naszego państwa nierespektujących postanowień
zabezpieczających Naczelnego Sądu Administracyjnego przy procedurze powołania
sędziów Sądu Najwyższego uderzają w konstytucyjny porządek Rzeczypospolitej
Polskiej i nie służą dobru jej obywateli. Podważają bowiem zaufanie obywateli do
władzy sądowniczej i prowadzą do anarchizacji życia publicznego.