Uchwała Zarządu Stowarzyszenia z dnia 12 września 2016 r.

Jako sędziowie i obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie sprzeciwiamy się próbom wpływania przedstawicieli władzy wykonawczej na sędziów w konkretnych sprawach wskazując, że narusza to nie tylko konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy, ale również prawo każdego obywatela do sprawiedliwego procesu.

Zachowanie wiceministra sprawiedliwości, który podczas rozprawy grozi sędziemu wszczęciem postępowania dyscyplinarnego z uwagi na niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie nie może być ocenione inaczej niż próba zastraszenia sędziego i wpływania na jego decyzje. Osoba pełniąca tak ważną funkcję w państwie nie powinna wykorzystywać zajmowanej pozycji we własnej sprawie. Zwracamy uwagę na to, że działanie takie narusza zasadę równości stron i może być niebezpiecznym precedensem.

Osłabianie autorytetu władzy sądowniczej nie jest korzystne dla państwa i obywateli, którzy w przypadku sporu z jakimkolwiek politykiem muszą mieć pewność rozstrzygnięcia sprawy przez niezawisłego sędziego, a nie przez sędziego poddanego presji spowodowanej groźbą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Dlatego też apelujemy o zaprzestanie takich działań i przestrzeganie reguł obowiązujących w demokratycznym państwie prawa – jakim powinna być Rzeczpospolita Polska.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów „THEMIS”

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z 12 września 2016 r