Uchwała zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS z dnia 7 października 2012r. w sprawie zniesienia 79 sądów rejonowych

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów THEMIS wyraża sprzeciw wobec podpisania w dniu 5 października 2012r. przez Ministra Sprawiedliwości rozporządzenia w sprawie zniesienia 79 sądów rejonowych. Zdaniem Stowarzyszenia, Minister dokonując zasadniczej ingerencji w ustrój władzy sądowniczej nie wskazał na konkretne efekty tej reorganizacji.

Nieefektywność działania, długotrwałość postępowań sądowych charakteryzuje duże sądy, których sytuacja nie ulegnie poprawie na skutek łączenia sądów małych. Nierównomierne obciążenie pracą sędziów nie jest wynikiem liczby sądów lecz wadliwie prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości działań związanych z przydzielaniem wolnych etatów sędziowskich. Wskazujemy także na niespójność tych działań, bowiem Minister Sprawiedliwości, realizując cel jakim jest ograniczenie nadmiernej liczby stanowisk funkcyjnych sprawowanych przez sędziów z jednej strony likwiduje 79 stanowisk prezesów, z drugiej zaś tworzy z dniem 1 września 2012 roku 55 nowych stanowisk funkcyjnych pełnomocników koordynatora krajowego ds. protokołu elektronicznego . Stanowiska te powierza równocześnie sędziom apelacyjnym i okręgowym, odrywając ich od pracy orzeczniczej, co jest niezrozumiałe zważywszy na ściśle techniczny i administracyjny charakter związanych z tymi stanowiskami zadań. Ponadto, Stowarzyszenie Sędziów THEMIS zwraca uwagę na lekceważenie władzy sądowniczej przez władzę wykonawczą również poprzez formę przekazania decyzji Ministra Sprawiedliwości środowisku sędziowskiemu. Organy władzy sądowniczej o dokonanej, istotnej zmianie ustrojowej dowiedziały się za pośrednictwem mediów.

Prezes zarządu

sędzia NSA Irena Kamińska