Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 8 listopada 2018r

1. W trosce o dbanie o autorytet swojego urzędu, o dobro sądu, w którym pracujemy, a także o dobro wymiaru sprawiedliwości i ustrojową pozycję władzy sądowniczej Sędziowie Sądu Rejonowego w Suwałkach pragną zwrócić uwagę na konieczność respektowania zasady trójpodziału władzy i wzajemnego poszanowania praw iobowiązków każdej z władz.
Jako jedna z grup społecznych nie jesteśmy od ustanawiania prawa, ale oczekujemy od ustawodawcy stanowienia przepisów, które będą respektowały i szanowały prawa wszystkich obywateli, niezależnie od wyrażanych poglądów i statusu społecznego.
Odnosi się to także do przepisów ustrojowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości. My powierzone nam zadania staramy się realizować, mając na celu wskazane wyżej zasady, w tym zasadę niezależności sądów i niezawisłości sędziów.


Bez niezależnych sądów nie ma ani demokracji, ani należytego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich, w tym prawa do rzetelnego procesu.


Apelujemy, aby obraz sądownictwa w środkach masowego przekazu nie był kreowany przez pojedyncze przypadki negatywnych zachowań poszczególnych sędziów. Pragniemy zwrócić uwagę, że niektóre wypowiedzi przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej szkodzą wizerunkowi sądów, co może wpływać na możliwość podważania sądowych orzeczeń, zarówno przez obywateli naszego Kraju, jak i też przez organy innych państw czy organizacji międzynarodowych.


Apelujemy do władz państwowych o zaprzestanie wszelkich działań,mogących podważyć fundamenty demokratycznego państwa prawa.


2. Zobowiązujemy Prezes Sądu Rejonowego w Suwałkach do opublikowania uchwały na stronie internetowej Sądu i przedstawienia uchwały do wiadomości sądom oraz Krajowej Radzie Sądownictwa i Ministerstwu Sprawiedliwości