Uchwała Zgromadzenia apelacji krakowskiej z dnia 28 czerwca 2019roku

Uchwała

Zgromadzenia Sędziów apelacji krakowskiej

podjęta w dniu 28 czerwca 2019 r.

My, sędziowie apelacji krakowskiej – w poczuciu odpowiedzialności za funkcjonowanie Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się zobowiązaniem do stania na straży prawa i postępowania w zgodzie z zasadami godności i uczciwości – oświadczamy, że ze rozumieniem i akceptacją przyjmujemy stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 czerwca 2019 r. w związku z zatrzymaniem i traktowaniem mężczyzny podejrzanego o zabójstwo w Mrowinach oraz oświadczenie z dnia 21 czerwca 2019 r., wydane przez Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z atakami na jego osobę, które miały miejsce w reakcji na w/w stanowisko.

Ochrona godności każdego człowieka, w tym także podejrzanego o dokonanie najokrutniejszych zbrodni, jest obowiązkiem wszystkich organów władzy publicznej. Obowiązkiem Państwa jest wykrycie i zatrzymanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstw, a następnie doprowadzenie do ich ukarania po przeprowadzeniu rzetelnego i sprawiedliwego procesu sądowego. Za niedopuszczalne należy uznać takie działania przedstawicieli władzy, które prowadzą do naruszenia zasady domniemania niewinności. Za szczególnie szkodliwe i stanowiące naruszenie podstawowych zasad prawnych i etycznych należy uznać postępowanie przejawiające się nadużywaniem środków represyjnych, poniżaniem, demonstrowaniem siły i przemocy aparatu państwa w stosunku do jednostki, a zwłaszcza prowadzące do budowaniu atmosfery linczu przez organy i przedstawicieli władz, które powołane zostały do ochrony praw i godności obywateli – na co trafnie zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.

Godne traktowanie wszystkich osób, w tym także podejrzanych o dokonanie okrutnych zbrodni, jest wyrazem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa i Państwa. Rzeczą organów władzy publicznej jest działanie rzeczowe, pozbawione emocjonalnego nastawienia i nie hołdujące niskim pobudkom zemsty i samosądu. To na przedstawicielach władzy spoczywa odpowiedzialność za budowanie prawidłowych postaw społecznych.

Z tych względów z niepokojem odnotowujemy niepożądane i emocjonalne reakcje na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, którego konstytucyjnym i ustawowym obowiązkiem jest przeciwstawianie się niegodnemu traktowaniu każdego człowieka, w tym podejrzanych, oskarżonych i skazanych. Ze szczególną przykrością odnotowujemy tego rodzaju wypowiedzi przedstawicieli organów, których zadaniem jest ochrona porządku publicznego i praw obywateli – Policji i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sprzeciwiamy się kłamliwej i niemoralnej akcji propagandowej prowadzonej w tzw. mediach publicznych przeciwko Panu Adamowi Bodnarowi.

Wyrażamy szacunek i poparcie dla Pana Adama Bodnara – Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Zobowiązujemy Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie do opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu oraz przekazania ich: Prezydentowi RP, Ministrowi Sprawiedliwości, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, I Prezes Sądu Najwyższego, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych.

Jednocześnie upoważniamy stowarzyszenia sędziowskie do upublicznienia treści niniejszej uchwały.