Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 30 listopada 2018 roku

Uchwała nr 1

  1. Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku popiera i przyłącza się do uchwał podejmowanych przez organy samorządu sędziowskiego innych sądów w Polsce, a także do apeli stowarzyszeń sędziowskich, korporacji prawniczych oraz organizacji pozarządowych odnoszących się do działań władzy ustawodawczej i wykonawczej, godzących w konstytucyjną niezależność wymiaru sprawiedliwości.
  2. Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku wyraża uznanie oraz wsparcie dla sędziów uczestniczących w debacie publicznej w obronie fundamentów państwa prawa. W ocenie Zebrania Sędziów, sędziowie mają obowiązek reagowania na zagrożenia dla niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów, a ich aktywność w tym zakresie nie może być traktowana jako działalność polityczna.
  3. Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców, skierowanym przeciwko sędziom, a polegających na instrumentalnym wykorzystywaniu procedury postępowania dyscyplinarnego, do wszczynania postępowań wobec sędziów, którzy, w imieniu środowiska sędziowskiego, zabierają głos w debacie publicznej dotyczącej wymiaru sprawiedliwości, którzy w ramach dozwolonych procedur prawnych kierują pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także wobec sędziów biorących udział w działaniach z zakresu edukacji prawnej. Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku wyraża solidarność z sędziami, którzy są poddawani tego rodzaju szykanom, bądź dotknęły ich jakiekolwiek negatywne konsekwencje ich działań w sferze orzeczniczej lub przestrzeni publicznej, mających na celu edukację prawną, lub ochronę podstaw praworządności.
  4. Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku wyraża stanowczą dezaprobatę odnośnie przebiegu procedury opiniowania przez Krajową Radę Sądownictwa kandydatów na sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych, a także sędziów Sądu Najwyższego. W trakcie postępowania przed tym organem, którego część składu wskazanego w art. 187 ust. 1 pkt. 2) Konstytucji został wybrany z rażącym naruszeniem prawa, nie są brane pod uwagę opinie kolegiów i zgromadzeń właściwych sądów, oceny wizytatorów, ani też dorobek orzeczniczy i wyniki statystyczne kandydatów. Fakt oceniania kandydatów według kryteriów pozamerytorycznych powoduje uzasadnione obawy, że w istocie wybór tych osób następuje na podstawie niejasnych kryteriów, poza oficjalną procedurą. Taka sytuacja skutkuje obsadzaniem stanowisk sędziowskich osobami nieposiadającymi odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i autorytetu, a w przyszłości będzie powodować chaos prawny.
  5. Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku do zamieszczenia treści uchwały nr 1 z dnia 30 listopada 2018 roku na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz do przesłania treści uchwały Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości (Prokuratorowi Generalnemu), Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prezesom sądów apelacyjnych, okręgowych i sądów rejonowych, stowarzyszeniom i organizacjom sędziowskim.

     

        Uchwała nr 2 

  1. Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku popiera i przyłącza się do uchwał podejmowanych przez organy samorządu sędziowskiego innych sądów w Polsce, w sprawie poparcia postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych.
  2. Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku popiera postulaty płacowe pracowników sądów powszechnych, wykonujących odpowiedzialną pracę w strukturze wymiaru sprawiedliwości. Wynagrodzenia tych pracowników, będących istotnym ogniwem w prawidłowym funkcjonowaniu sądów wszystkich szczebli, pozostają na niezmienionym poziomie od 2011 roku, a waloryzacja w 2010 r. była symboliczna.
  3. Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku apeluje do władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej o niezwłoczne wprowadzenie regulacji zapewniających godziwe wynagradzanie pracowników sądownictwa oraz stałe i pełne urealnienie wynagrodzeń pracowników sądów.
  4. Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Białymstoku zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku do zamieszczenia treści uchwały nr 2 z dnia 30 listopada 2018 roku na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz do przesłania treści uchwały Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości (Prokuratorowi Generalnemu), Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prezesom sądów apelacyjnych, okręgowych i sądów rejonowych, stowarzyszeniom i organizacjom sędziowskim.