Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2018 r.

UCHWAŁA nr 1

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie wyraża oburzenie przebiegiem procedury opiniowania przez Krajową Radę Sądownictwa kandydatów na sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych apelacji rzeszowskiej.

W jej trakcie – poza jednostkowymi przypadkami – rażąco lekceważono dorobek orzeczniczy kandydatów, pomijano i deprecjonowano opinie kolegium Sądu Apelacyjnego i Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Rzeszowskiej. Najwyraźniej zbędne okazały się rzetelnie przygotowane oceny wizytatorów, oparte na danych statystycznych i analizie jakości orzecznictwa kandydatów i sprawności prowadzonych przez nich postępowań. Warto w związku z tym przypomnieć, że jeszcze niedawno przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, czynili zarzut poprzedniej KRS z powodu domniemanego lekceważenia głosu środowiska i pomijania rzeczywistych przymiotów opiniowanych kandydatów. Tymczasem w ubiegłym tygodniu rekomendowano także osoby posiadające niższe kwalifikacje niż te, które pominięto, niekiedy bez przygotowania orzeczniczego, czy też będące członkami KRS bądź pracownikami Ministerstwa Sprawiedliwości.

Takie postępowanie krzywdzi rzetelnych i ciężko pracujących sędziów. Co jednak gorsze i budzące niepokój, dobór kandydatów często z pominięciem merytorycznych kryteriów oceny, niesie poważne ryzyko naruszenia standardu prawa do sądu, o jakim mowa w art. 45 Konstytucji RP i w art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w tym wyprowadzanego z tych przepisów prawa do uczciwego procesu, które dotknie także obywateli RP.

Rozumiemy sędziów, którzy wierząc w sprawiedliwe kryteria ich oceny, wzięli udział w ogłoszonych konkursach i ze względów pozamerytorycznych zostali odrzuceni. Wyrażamy przekonanie, że w nieodległej przyszłości ich kandydatury zostaną docenione i obejmą stanowiska, na które niewątpliwie zasługują.

UCHWAŁA nr 2

Protestujemy przeciwko stanowisku KRS z 9 listopada 2018 r. odnoszącego się do zarządzenia Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego, Pana Sędziego Stanisława Zabłockiego. Jest ono przejawem niegodnego ataku na Człowieka, który całym swoim życiem zawodowym wykazuje wierność Konstytucji RP, który dzięki swojej mądrości, uczciwości, zaangażowaniu, etycznemu postępowaniu jest wzorem dla pokoleń sędziów. Skandaliczne są słowa o „niegodności urzędu sędziego” wyartykułowane przez osoby, które uzyskawszy stanowisko w wątpliwych okolicznościach teraz uzurpują sobie prawo do dokonywania ocen.

Zwracamy zarazem uwagę, że lekceważące uwagi odnoszące się do orzeczenia TSUE, rażąco obniżają i tak nadszarpnięty wizerunek organów wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza że czynią je Ci, którzy winni stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, stanowią też zagrożenie dla bezpiecznego bytu naszej wspólnej Ojczyzny, co jest tym bardziej godne potępienia, że zbiega się w czasie ze 100-leciem odzyskania niepodległości.