Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Przedstawicieli Sędziów Apelacji Rzeszowskiej z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr 1

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Rzeszowskiej – w ślad za licznymi uchwałami zgromadzeń sędziów apelacji i zgromadzeń sędziów sądów okręgowych – wyraża przekonanie, że kontynuowanie procedur nominacyjnych może nastąpić dopiero po uzyskaniu ostatecznych rozstrzygnięć przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny w przedmiocie zgodności procesu wyłaniania sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa
i podejmowania przez ten organ uchwał o przedstawianiu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o powołanie sędziów, bacząc również na znaczenie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12 marca
2019 r. w sprawie Godmundur Andri Astradsson przeciw Islandii,
sygn. 26374/18.

 

Uchwała nr 2

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Rzeszowskiej wyraża sprzeciw
i oburzenie przebiegiem procedur w opiniowaniu przez Krajową Radę Sądownictwa kandydatów na sędziów, w szczególności tych jakie miały miejsce w dniu 6 listopada 2018 r. w odniesieniu do kandydatów do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i sądów okręgowych Apelacji Rzeszowskiej, kiedy to wyrażano się lekceważąco o dorobku orzeczniczym niektórych kandydatów, nie uwzględniano wyników i wniosków wypływających z ocen pracy niektórych kandydatów, pomijano i deprecjonowano opinie właściwego kolegium i zgromadzenia.

W licznych przypadkach wyłonienie osób, które miałyby zostać przedstawione do otrzymania nominacji, odbyło się zatem w oparciu o kryteria pozamerytoryczne.

 

                                                     Uchwała nr 3

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Rzeszowskiej sprzeciwia się aktualnym praktykom – nakierowanym na zastraszanie – prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w stosunku do sędziów z powodu wydawanych przez nich orzeczeń oraz wypowiedzi i zachowań służących ochronie interesu publicznego, społecznego oraz niezależności  sądów i niezawisłości sędziów, a także edukacji prawnej.

                                                     Uchwała nr 4

           Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Rzeszowskiej zobowiązuje Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie do nie podejmowania czynności przedstawiania Krajowej Radzie Sądownictwa nie zaopiniowanych kandydatur na stanowiska sędziów, zważywszy że art. 58 § 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że „prezes właściwego sądu przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego kandydatury zaopiniowane w sposób nakreślony w § 2”, z którego to paragrafu wynika, że zaopiniowania tego dokonuje zgromadzenie ogólne sędziów apelacji i dopiero wówczas przekazuje prezesowi wszystkie zgłoszone kandydatury.

 

Uchwała nr 5 w sprawie wykonania uchwał Zgromadzenia

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Rzeszowskiej zobowiązuje Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie do opublikowania podjętych uchwał na stronie internetowej Sądu oraz przekazania ich: Prezydentowi RP, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu organu pełniącego funkcję Krajowej Rady Sądownictwa, I Prezesowi Sądu Najwyższego, prezesom sądów apelacyjnych
i okręgowych. Jednocześnie upoważniamy członków Zgromadzenia oraz stowarzyszenia sędziowskie do upublicznienia i rozpowszechnienia treści uchwał, w tym poprzez przesłanie ich wyżej wskazanym podmiotom.