UCHWAŁY ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ Z DNIA 15 kwietnia 2019 ROKU

UCHWAŁA NUMER I

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 15 kwietnia 2019 ROKU

w sprawie przekazania kandydatur na wolne stanowiska sędziowskie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej potępia działanie pełniącego funkcję prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach przewodniczącego Zgromadzenia sędziego Witolda Mazura, który nie podporządkował się podjętej w dniu 14 stycznia 2019 roku uchwale. Zgromadzenie przypomina, że w uchwale tej zobowiązało go do powstrzymania się z przekazaniem działającemu jako Krajowa Rada Sądownictwa ciału zgłoszonych na wolne stanowiska sędziowskie kandydatur do czasu ich zaopiniowania przez Zgromadzenie, po rozstrzygnięciu o zgodności bądź niezgodności aktualnego składu Krajowej Rady Sądownictwa z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i z prawem Unii Europejskiej.

Takie postępowanie Zgromadzenie uznaje za przejaw nie tylko lekceważenia ustawowej reprezentacji sędziów, ale i obowiązującego prawa, uchybia ono bowiem normie art. 58§2 Prawa o ustroju sądów powszechnych, przewidującej bezwzględny wymóg zaopiniowania kandydatów w drodze głosowania przeprowadzonego przez zgromadzenie sędziów.

Zgromadzenie podkreśla, że takiej postawy sędziego Witolda Mazura nie usprawiedliwia uchwała obecnie funkcjonującej Krajowej Rady Sądownictwa o zbędności opiniowania kandydatów przez organy samorządu sędziowskiego, podjęta na podstawie sporządzonej przez prof. Annę Łabno „opinii prawnej”, jak uczy bowiem doświadczenie, nie jest problemem znalezienie „eksperta”, który wyda opinię o treści pożądanej przez podmiot ją zamawiający.

 

UCHWAŁA NUMER II

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 15 kwietnia 2019 ROKU

w sprawie wykorzystywania przeciwko sędziom postępowań dyscyplinarnych

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z niepokojem i z oburzeniem konstatuje, że:

  • wyznaczony przez będącego jednocześnie Prokuratorem Generalnym Ministra Sprawiedliwości, zależny od niego Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych i niektórzy jego zastępcy wszczynają postępowania w stosunku do sędziów, którzy stają w obronie zasad demokratycznego państwa prawnego, jakim w świetle Konstytucji mieni się Rzeczpospolita Polska, lub którzy wydają orzeczenia nie po myśli rządzących polityków,
  • złożona z nominatów politycznych Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego skazuje sędziego za wydanie orzeczenia, które rządzącym się nie podoba.

Działania takie, zmierzające do zastraszenia sędziów i do podporządkowania ich decydentom politycznym, Zgromadzenie uznaje za jednoznacznie godzące w fundamentalną w demokratycznym państwie prawnym zasadę niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zgromadzenie wyraża satysfakcję, że sytuacja, w jakiej znaleźli się sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami europejskimi, dostrzeżona została przez władze Unii Europejskiej, które zadeklarowały gotowość przeciwstawienia się działaniom rządzących w Polsce polityków i powołanych przez nich, zależnych od nich instytucji. Zgromadzenie wyraża jednocześnie ubolewanie, że doszło w ogóle do takiej sytuacji, w której instytucje europejskie podejmować muszą działania w obronie ustroju Rzeczypospolitej Polskiej przed działaniami władz Państwa Polskiego.

 

UCHWAŁA NUMER III

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 15 kwietnia 2019 ROKU

w sprawie apelu do sędziów sądów dyscyplinarnych

W związku z wykorzystywaniem przez władze polityczne i przez skierowane do orzekania w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, współpracujące z nimi osoby postępowań dyscyplinarnych do szykanowania sędziów Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej apeluje do sędziów orzekających w sądach dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych, by – do czasu wyjaśnienia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej statusu osób powołanych na urząd sędziego w Izbie Dyscyplinarnej oraz wątpliwości co do konstrukcji postępowania dyscyplinarnego w polskim porządku prawnym – powstrzymali się od orzekania i od przedstawiania tej Izbie akt z odwołaniami stron.

Zgromadzenie zwraca uwagę, że obecny, co najmniej niejasny stan prawny uzasadnia kierowanie przez orzekające w pierwszej instancji składy sądów dyscyplinarnych pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zgodność przyjętych w zakresie postępowania dyscyplinarnego rozwiązań z prawem europejskim i zawieszanie z tej przyczyny postępowań już wszczętych.