Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3 lipca 2019 roku

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie ataków na Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Adama Bodnara

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi protestuje wobec ataków na Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Adama Bodnara, które zaistniały w związku z jego interwencją dotyczącą ochrony praw i godności osoby zatrzymanej i obecnie podejrzanej o dokonanie zbrodni w Mrowinach.

W pełni aprobujemy działania podjęte w niniejszej sprawie przez urząd Rzecznika Praw Obywatelskich oraz oświadczenie wydane przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, a dotyczące zatrzymania i traktowania mężczyzny podejrzanego o zabójstwo w Mrowinach – jako  mające na celu przede wszystkim ochronę godności każdej osoby.

Sprzeciwiamy się przypadkom mowy nienawiści, która pojawiła się w odpowiedzi na opisane, konstytucyjnie umocowane i uzasadnione, działania Rzecznika Praw Obywatelskich,.

Podkreślamy, że, zarówno w tej jak i w innych sprawach, mowa nienawiści jest szkodliwa ze względu na konieczność ochrony prawa i wolności wszystkich obywateli;

Wzywamy pozostałe organy państwowe do podjęcia działań zmierzających do ochrony wszystkich obywateli przed coraz częściej pojawiającą się w przestrzeni publicznej mową nienawiści. Tolerowanie tego typu zjawisk będzie podważało zaufanie obywateli do państwa i jego instytucji.

 

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3 lipca 2019 r. w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, odnosząc się do działań podejmowanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w ramach postępowania dyscyplinarnego wszczętego wobec dwojga sędziów naszego okręgu w związku z przebiegiem rozprawy z lutego 2017 r., jak również sposobu ich relacjonowania przez środki masowego przekazu:

– nie przesądzając o winie lub niewinności naszych koleżanek wyraża stanowczy sprzeciw wobec traktowania ich w taki sposób jakby kwestia winy była już przesądzona,

– przypomina, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia obowiązuje zasada domniemania niewinności, dotycząca również postępowań dyscyplinarnych sędziów,

– oświadcza, że wszczynanie postępowania w oparciu jedynie o doniesienia medialne jest pozbawione cech profesjonalizmu i obiektywizmu,

– podkreśla, że postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte bez wysłuchania samych zainteresowanych, które miałoby na celu ustalenia ich stanowiska co do opisanych zdarzeń podczas gdy wszystkie poprzednie podobne czynności Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, prowadzone w ramach czynności wyjaśniających poprzedzających decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, zawierały element uprzedniego zwrócenia się do samych sędziów o nadesłanie stosownych wyjaśnień,

– zwraca uwagę, że żaden z ówczesnych raportów Fundacji Court Watch Polska (za lata: 2016/2017 i 2017/2018) nie zawierał opisu podobnego zdarzenia co musi dziwić, biorąc pod uwagę wypowiedzi jej przedstawicieli, że nie spotkali się nigdy dotąd z przypadkiem tak drastycznego zachowania się sędziego na sali rozpraw,

– apeluje o prowadzenie rzetelnej relacji z dalszych czynności podejmowanych w tej sprawie.