Ultimatum Prezesa ENCJ wobec KRS

Ultimatum Prezesa ENCJ wobec KRS

Europejska Sieć

Rad Sądownictwa (ENCJ)

Do: Sędziego Mazura, Przewodniczącego KRS

 Od: Sędziego Sterka, Prezesa ENCJ

 Przedmiot: Członkostwo KRS w ENCJ

                Bruksela, 21 lutego 2020 r

 

Panie Prezesie Mazur,

Piszę do Pana w ważnej sprawie.

Na początku tego miesiąca Zarząd ENCJ omawiał ostatnie wydarzenia w polskim sądownictwie, w tym zwłaszcza rolę KRS w tych wydarzeniach.

Zmiany te oraz przypuszczalnie aktywna w nich rola KRS stanowią powód, dla którego Zarząd ENCJ rozważa, czy powinien zaproponować Walnemu Zgromadzeniu, usunięcie KRS z członkostwa ENCJ.

Aby móc podjąć w pełni trafną decyzję w tak ważnej sprawie, zarząd chciałby zadać kilka pytań.

1. Czy prawdziwe jest twierdzenie, że listy sędziów wspierających w procedurze powoływania członków KRS zawierają 50 sędziów ściśle związanych z Ministrem Sprawiedliwości?

2.Czy to prawda, że ​​członek KRS Nawacki (w oryginale omyłkowo: Nawicki, dopisek tłumacza) został powołany bez wymaganej prawem liczby 25 podpisów sędziów?

3.Czy to prawda, że ​​Minister Sprawiedliwości powiedział w parlamencie (Senacie), że zaproponował powołanie sędziów w KRS, którzy, jego zdaniem, byli gotowi współpracować przy reformie sądownictwa. Jeśli tak, to w jakim stopniu obecny skład KRS reprezentuje polskich sędziów?

4.Czy to prawda, że ​​KRS w pełni popiera reformy rządu, zwłaszcza ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r.?

5.Czy to prawda, że ​​KRS nigdy nie broniła sędziów, którzy byli krytyczni wobec reform rządu?

6.Czy to prawda, że ​​KRS (publicznie) popiera postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziom, którzy:

–    publicznie wypowiadali się przeciwko reformom rządu?

–   w swoich orzeczeniach występowali z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE?

–   kierowali się w swoich orzeczeniach rekomendacjami zawarte w wyroku TSUE z dnia 19 listopada 2019 r.?

7.W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytania 4, 5 i (częściowo) pytanie 6, w jaki sposób wsparcie dla opisanych w tych pytaniach działań wpisuje się w główne zadanie KRS-u jako członka ENCJ w zakresie obrony niezależności sądownictwa jako całości oraz niezawisłości poszczególnych sędziów ?

8.W przypadku pozytywnej odpowiedzi na (część) pytania 6, w jaki sposób przekłada się to na inny z celów ENCJ, jakim jest działanie w ramach europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, oraz z zasadami i wartościami, które za tym stoją?

9.Dodatkowo kwestie, które chciałby Pan poruszyć, które według Pana są interesujące dla Zarządu w tej sprawie?

Zarząd zwraca się o udzielenie przez KRS uzasadnionych odpowiedzi na zadane pytania w terminie do piątku, 13 marca 2020 r.

 

Z poważaniem

(odręczny podpis)

Kees Sterk

Prezes ENCJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

European Network of Councils for the Judiciary i.n.p.a,

ENCJ Office Rue de la Croix de Fer 67, B-1000 Brussels

office@encj.eu , 0032 2 535 16 05, www.encj.eu