Wspólny protest przeciwko systematycznemu naruszaniu w Polsce w ostatnich latach przez władzę wykonawczą i ustawodawczą rządów prawa oraz niezależności sądownictwa.

29 listopada 2019 r. w Paryżu, Prezydent Niemieckiego Samorządu Adwokackiego (Deutscher Anwaltverein), Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie podpisali wspólny protest przeciwko systematycznemu naruszaniu w Polsce w ostatnich latach przez władzę wykonawczą i ustawodawczą rządów prawa oraz niezależności sądownictwa.
My niżej podpisani, jako przedstawiciele zawodów prawniczych w Niemczech, Paryżu i Warszawie, wyrażamy wspólnie sprzeciw przeciwko postępującemu łamaniu zasady niezależności sądownictwa i w konsekwencji rządów prawa przez polskie władze ustawodawczą i wykonawczą.
Poszanowanie dla niezależności władzy sądowniczej, podziału władz oraz rządów prawa jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich obywateli Unii Europejskiej oraz dla ochrony ich praw i wolności.
W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r., w którym Trybunał wskazał kryteria oceny niezależności i bezstronności władzy sądowniczej, konieczne jest ponowne podkreślenie, że zmiany ustawodawcze uchwalone na przestrzeni ostatnich czterech lat w odniesieniu do sądownictwa w Polce są w swej istocie sprzeczne z podstawowymi zasadami i wartościami prawa Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności przepisów ustaw, które przyznały władzy wykonawczej w Polsce znaczny wpływ na Krajową Radę Sądownictwa, powołały do życia dwie nowe Izby Sądu Najwyższego i wprowadziły nowe regulacje, dotyczące postępowań dyscyplinarnych w sprawach sędziów, prokuratorów i adwokatów.
Stwierdzamy, że zagrożenia dla rządów prawa, wynikające z wprowadzonych przepisów, przybrały obecnie formę realnych i konkretnych działań przeciwko osobom, które działają w obronie zasad wspólnych dla Europejskiej kultury prawnej i sprzeciwiają się niekonstytucyjnym reformom wprowadzanym przez polskie władzę. Dotyczy to w szczególności działań podejmowanych przeciwko sędziom, prokuratorom praz adwokatom.
Wzywamy Polskie władze ustawodawczą i wykonawczą do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych dla przywrócenia rządów prawa, niezależności władzy sądowniczej oraz do zachowania niezależności zawodów prawniczych i ich samorządów, w szczególności w zakresie postępowań dyscyplinarnych.

Mikołaj Pietrzak Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Edith Kindermann Prezydent Niemieckiego Samorządu Adwokackiego (Deutscher Anwaltverein)

Marie-Aimée Peyron Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej Paryż, 29 listopada 2019 r.

My niżej podpisani, jako przedstawiciele zawodów prawniczych w Niemczech, Paryżu i Warszawie, wyrażamy wspólnie sprzeciw przeciwko postępującemu łamaniu zasady niezależności sądownictwa i w konsekwencji rządów prawa przez polskie władze ustawodawczą i wykonawczą.
Poszanowanie dla niezależności władzy sądowniczej, podziału władz oraz rządów prawa jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich obywateli Unii Europejskiej oraz dla ochrony ich praw i wolności.
W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r., w którym Trybunał wskazał kryteria oceny niezależności i bezstronności władzy sądowniczej, konieczne jest ponowne podkreślenie, że zmiany ustawodawcze uchwalone na przestrzeni ostatnich czterech lat w odniesieniu do sądownictwa w Polce są w swej istocie sprzeczne z podstawowymi zasadami i wartościami prawa Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności przepisów ustaw, które przyznały władzy wykonawczej w Polsce znaczny wpływ na Krajową Radę Sądownictwa, powołały do życia dwie nowe Izby Sądu Najwyższego i wprowadziły nowe regulacje, dotyczące postępowań dyscyplinarnych w sprawach sędziów, prokuratorów i adwokatów.
Stwierdzamy, że zagrożenia dla rządów prawa, wynikające z wprowadzonych przepisów, przybrały obecnie formę realnych i konkretnych działań przeciwko osobom, które działają w obronie zasad wspólnych dla Europejskiej kultury prawnej i sprzeciwiają się niekonstytucyjnym reformom wprowadzanym przez polskie władzę. Dotyczy to w szczególności działań podejmowanych przeciwko sędziom, prokuratorom praz adwokatom.
Wzywamy Polskie władze ustawodawczą i wykonawczą do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych dla przywrócenia rządów prawa, niezależności władzy sądowniczej oraz do zachowania niezależności zawodów prawniczych i ich samorządów, w szczególności w zakresie postępowań dyscyplinarnych.

Mikołaj Pietrzak Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Edith Kindermann Prezydent Niemieckiego Samorządu Adwokackiego (Deutscher Anwaltverein)

Marie-Aimée Peyron Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej