Stowarzyszenie Sędziów THEMIS

Niezależności sądów i niezawisłości sędziów

Działanie na rzecz umacniania niezależności sądów i niezawisłości sędziów, aby w pełni realizować obywatelskie prawo do sądu.

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS

Integracja środowiska sędziowskiego

Dążenie do integracji środowiska sędziowskiego i osiągnięcia wspólnych dla tego środowiska celów oraz upowszechnianie wiedzy o roli i zadaniach sądów i sędziów.

Stowarzyszenie polskich sędziów

Stowarzyszenie Sędziów THEMIS

Stowarzyszenie działa na rzecz niezależności sądów i sędziów, pełniącą kluczową rolę w umacnianiu praworządności i demokracji.

Jego cele obejmują zapewnienie niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów, ochronę zasad państwa prawa, demokracji, oraz praw człowieka i obywatelskich swobód. Stowarzyszenie angażuje się również w podnoszenie kultury prawnej społeczeństwa poprzez inicjatywy obywatelskie oraz promuje integrację europejską i współpracę międzynarodową w zakresie prawnych norm i standardów. Ponadto, kładzie duży nacisk na doskonalenie wiedzy prawniczej i zawodowych kompetencji swoich członków.

THEMIS