List do sędziów

Szanowni Państwo,

Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej,

Na naszych oczach odbywa się demontaż instytucji i zasad chroniących demokratyczne państwo prawa ? tym samym zagrożone są wolności i prawa obywateli.

Każdy z nas składając rotę sędziowskiej przysięgi zobowiązał się służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.

Zobowiązanie to nie obejmuje lojalności wobec jakiejkolwiek władzy, zwłaszcza takiej, która łamie demokratyczne standardy. Jest to zobowiązanie wobec obywateli, którzy zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP mają prawo do właściwego i niezawisłego sądu.

Jest nas ponad 10 000, mamy ciągle jeszcze obowiązującą Konstytucję, która jest kanonem praw dla każdego sędziego. To ona powinna być podstawą interpretacyjną dla każdej normy ustawowej uchwalanej przez parlament.

Od nas w dużej mierze zależy czy podstawowe zasady przyzwoitości i uczciwości w życiu publicznym zostaną ocalone.

Apelujemy do wszystkich sędziów Rzeczypospolitej o solidarność w przestrzeganiu zasad zawartych w rocie przysięgi. Musimy się wzajemnie wspierać i nie ulegać naciskom polityków. Musimy móc liczyć na wzajemne wsparcie w razie bezzasadnych ataków popartych nagonką części mediów. Mówmy jednym głosem w obronie praw i wolności każdego obywatela tego kraju i wartości chronionych normami konstytucyjnymi.

Pamiętajmy, że tyle pozostanie nam Wolności, ile sami jej obronimy.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów THEMIS