Opinia 15(2)/2019 Komitetu Obrony Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2019 roku

Warszawa, 19 kwietnia 2019 r.

 

Opinia [15(2)/2019]

 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża głębokie zaniepokojenie i stanowczo sprzeciwia się kolejnym rażącym działaniom prokuratury wymierzonym przeciwko sędziom, niezawisłości sędziowskiej i zasadom demokratycznego państwa prawa.

W dniu 10 kwietnia 2019 funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Krajowej i na podstawie wydanego przez nią postanowienia o zabezpieczeniu, podjęli próbę skopiowania dysku twardego służbowego komputera sędzi Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa Katarzyny Zaczek-Czech, mimo że według jej wiedzy nie toczy się żadne postępowanie z jej udziałem.

Przeciwko Sędzi Zaczek-Czech toczyło się postępowanie dyscyplinarne zakończone ukaraniem za przekroczenie terminu zatrzymania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. W toku tego postępowania prokurator występował o uchylenie immunitetu, jednakże sąd nie wyraził na to zgody. Postępowanie jest prawomocnie zakończone.

Decyzja prokuratury o zabezpieczeniu danych z komputera sędziego jest w tej sytuacji niedopuszczalna i prowadzi do obejścia przepisów dotyczących zasad odpowiedzialności sędziów w postępowaniach dyscyplinarnych i regulacji dotyczących immunitetu sędziowskiego, który jest gwarancją niezawisłości sędziowskiej. Zgodnie ze Zbiorem zasad postępowania sędziów z Bangalore, sędziowie są zobowiązani do ochrony informacji poufnych w związku z wykonywaną pracą. Próba skopiowania dysku twardego służbowego komputera sędziego niesie ze sobą ryzyko naruszenia tego zobowiązania i może prowadzić do naruszenia praw osób, których sprawy są przez niego rozpatrywane.

Zdaniem Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS takie działanie organów państwa, w tym prokuratury, której zadaniem jest stanie na straży przestrzegania prawa, zasługuje na dezaprobatę i krytyczną ocenę.

 

Partnerzy KOS:

 

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy      Instytut Prawa i Sprawiedliwości INPRIS

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”     Archiwum Osiatyńskiego

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”                 Stowarzyszenie Amnesty International

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super       Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Omnia”                                                               Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”             Sądów Administracyjnych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka                Forum Współpracy Sędziów