Opinia 12/2018 Komitetu Obrony Sprawiedliwości z dnia 13.12.2018 roku

Warszawa, 13 grudnia 2018 r.

Opinia KOS 12/2018

Komitet Obrony Sprawiedliwości wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych skierowanych przeciwko Sędziom Ewie Maciejewskiej i Igorowi Tulei.

Wzywanie Ewy Maciejewskiej i Igora Tulei do złożenia oświadczeń dotyczących możliwego ekscesu orzeczniczego polegającego na spowodowaniu zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym wbrew warunkom z art.267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w trybie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym, stanowi ingerencję w sferę niezawisłości sędziowskiej oraz próbę dalszego zastraszania tych sędziów i całego środowiska sędziowskiego, co jest niedopuszczalne.

KOS stwierdza w tym przypadku, że uprawnione działania polskich sądów związane z kontrolą czynności władzy wykonawczej przez ustanowione w tym celu instytucje Unii Europejskiej budzą wrogą reakcję Zastępców Rzeczników Dyscyplinarnych związanych wprost z Ministrem Sprawiedliwości, którzy wykorzystują postępowanie dyscyplinarne do uzależniania sędziów od władzy politycznej.

Wolni i niezawiśli Sędziowie stanowią zagrożenie dla władzy, która nie szanuje rządów prawa i praw człowieka. Rzecznicy Dyscyplinarni nie powinni być narzędziem w ręku polityków zmierzających do podporządkowania sądów i sędziów celom politycznym.

 

Partnerzy KOS:

 

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy       Instytut Prawa i Sprawiedliwości INPRIS

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”      Archiwum Osiatyńskiego

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”                  Stowarzyszenie Amnesty International

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super       Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Omnia”                                                                    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”             Sądów Administracyjnych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka                 Forum Współpracy Sędziów