Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w sprawie ostatnich działań władzy ustawodawczej i wykonawczej

Członkowie Stowarzyszenia Sędziów THEMIS wyrażają głębokie zaniepokojenie ostatnimi decyzjami zarówno władzy ustawodawczej, jak i wykonawczej.

Tryb, w jakim uchwalono nowelę do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, w sposób skandaliczny narusza podstawowe zasady rzetelnego procesu tworzenia prawa w demokratycznym państwie prawa.

Zawierając w postanowieniu o ułaskawieniu rozstrzygnie?cie procesowe dotyczące umorzenia postępowania Prezydent RP naruszył art. 173 Konstytucji RP stanowiący, że Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Niezgodne z przywołaną normą konstytucyjną jest zatem wydawanie orzeczeń należących do kompetencji sądów przez organy władzy wykonawczej.

Przypominamy, że zewnętrzna niezawisłość sędziów nie jest przywilejem ustanowionym w ich interesie, ale ku poszanowaniu rządów prawa oraz w celu zapewnienia bezstronności procesu. Bezstronność i niezawisłość sędziów są bowiem niezbędnym gwarantem równości stron.

W Rekomendacji nr CM/Rec (2010)12 Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczącej sędziów i ich: niezawisłości, odpowiedzialności i efektywności, przyjętej 17 listopada 2010 r. w Rozdziale II zatytułowanym „Zewnętrzna niezawisłość” w pkt. 18 zapisano, że podczas komentowania orzeczeń sądów władza ustawodawcza i wykonawcza powinny unikać krytykowania, które by miało umniejszyć niezawisłość i zaufanie do sądownictwa. Władze te powinny również unikać działań, innych niż przewidziane prawem, świadczących o ich niechęci do uznawania orzeczeń sądu.

Wbrew tym zaleceniom w Polsce maja? miejsce brutalne ataki na sędziów wskazanych z imienia i nazwiska, w których biorą udział funkcjonariusze publiczni traktując takie działania jako instrument walki politycznej.

Komentarze polityków i niektórych mediów maja na celu podważanie zaufania do sądów i sędziów, którym bezpodstawnie są przypisywane sprzeniewierzenie się? niezawisłości i polityczna dyspozycyjność. Apelujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej i reprezentantów pozostałych organów władzy publicznej o zachowanie standardów demokratycznego państwa prawnego i poszanowanie niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów THEMIS