Uchwała zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z 31 maja 2021 r. w sprawie szykanowania sędziego P. Gąciarka oraz trojga sędziów Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

Uchwała zarządu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” z 31 maja 2021 r. w sprawie szykanowania sędziego P. Gąciarka oraz trojga sędziów Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

 

W imieniu Stowarzyszenia Sędziów „Themis” wyrażamy stanowczy protest wobec bezpodstawnej, a tym samym bezprawnej decyzji pełniącego obowiązki Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Schaba o przeniesieniu sędziego Piotra Gąciarka z wydziału zajmującego się orzekaniem w najpoważniejszych sprawach karnych do wydziału zajmującego się wykonywaniem orzeczeń. Biorąc pod uwagę, że decyzja Piotra Schaba została wydana zaledwie tydzień po tym, jak sędzia Gąciarek w jednej ze spraw wygłosił zdanie odrębne w którym publicznie podważył status sędziego awansowanego do Sądu Okręgowego z udziałem neo KRS, a także zakwestionował niezależność neo KRS oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oczywiste jest, że stanowi ona formę politycznie motywowanej represji. Znamienne jest, że decyzja Piotra Schaba, który za obecnej władzy zrobił błyskawiczną karierę i obecnie łączy funkcję prezesa sądu i głównego rzecznika dyscyplinarnego, potwierdza tezę wyrażoną przez Rzecznika Generalnego TSUE Michala Bobek dnia 20 maja 2021 r. (w połączonych sprawach C-748/19, oraz C-754/19), zgodnie z którą sędziowie pełniący funkcję rzeczników dyscyplinarnych mogą pełnić „rozproszoną kontrolę i nadzór”. Bezpodstawne usunięcie doświadczonego sędziego z wydziału zajmującego się orzekaniem w najpoważniejszych sprawach karnych to działanie na szkodę wymiaru sprawiedliwości, które zarazem podważa prawo obywateli do rozpoznania ich sprawy przez niezależny i bezstronny sąd. O ile przenoszenie sędziów przez prezesów sądów pomiędzy wydziałami może być w wyjątkowych sytuacjach uzasadnione szczególnymi potrzebami kadrowymi, o tyle w Polsce jest obecnie jedną z form represji wobec niepokornych sędziów, o czym świadczą podobne decyzje wydane wcześniej wobec sędziów Łukasza Bilińskiego, oraz Waldemara Żurka.

 

Wyrażamy również sprzeciw wobec uchwały neo KRS z dnia 28 maja 2021 r. w której ten sprzeczny z polską Konstytucją organ potępił sędziów Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Iwonę Wiśniewską, Katarzynę Błażejowską, oraz Anettę Marciniak. Przyczyną podjęcia uchwały przez neo KRS było wydanie przez wymienionych sędziów orzeczenia, które w trybie zabezpieczenia przywraca do pracy sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna bezpodstawnie i bezprawnie zawieszonego w pełnieniu obowiązków sędziowskich przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Należy przypomnieć, że przyczyną zawieszenia sędziego Juszczyszyna była podjęta przez niego próba implementacji orzeczenia TSUE z 19 listopada 2019 (w połączonych sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18). Potępiając wymienionych sędziów, a zarazem zwracając się do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego o podjęcie wobec nich postępowania karnego za rzekomo popełnione w ramach działalności orzeczniczej przestępstwo neo KRS po raz kolejny udowodnił, że przestał pełnić konstytucyjną funkcję strażnika niezależności sądów i niezawisłości sędziów stając się upolitycznionym komitetem zmierzającym do podporządkowania sądownictwa egzekutywie.

 

Wyrażamy solidarność i szacunek wobec wszystkich sędziów, którzy w swoim orzecznictwie pozostają niezawiśli pomimo ogromnej presji wywieranej przez polityków, publiczne media, upolitycznioną Prokuraturę, neo KRS oraz organy postępowania dyscyplinarnego. Piotrze, Iwono, Katarzyno, Anetto, jesteśmy z Wami !