Statut

STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW THEMIS

STATUT

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS” i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie posługuje się nazwą Judges Association „Themis”.
 3. Stowarzyszenie Sędziów „Themis” jest organizacją społeczną działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).
 4. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej a jego siedzibą jest Warszawa.

 

§ 2.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach i sposobach ich realizacji, jak również podejmować z nimi współpracę.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innego państwa z poszanowaniem prawa tego państwa.

 

§ 3.

 1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swych członków.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność oświatową, a także zatrudniać pracowników.

 

§ 4.

 1. Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały, które posiadają osobowość prawną.
Rozdział II

Cele i środki działania

§ 5.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działanie na rzecz umacniania niezależności sądów i niezawisłości sędziów w celu pełnej realizacji obywatelskiego prawa do sądu
 2. upowszechnianie i ochrona obowiązujących w państwie prawa zasad porządku i bezpieczeństwa publicznego, demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
 3. podnoszenie i pogłębianie kultury prawnej życia społecznego przez podejmowanie i wspieranie służących temu inicjatyw społecznych i obywatelskich
 4. wyrażanie poglądów środowiska sędziowskiego w kwestiach dotyczących tego środowiska
 5. rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa
 6. doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia
 7. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami prawników a w szczególności stowarzyszeniami sędziów
 8. dążenie do integracji środowiska sędziowskiego dla realizacji wspólnych dla tego środowiska celów
 9. upowszechnianie wiedzy o roli i zadaniach sądów i sędziów.

 

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
 2. organizowanie zjazdów, szkoleń, konferencji naukowych i spotkań środowiska prawniczego, organizowanie paneli dyskusyjnych i sympozjów naukowych
 3. współpracę z Krajową Radą Sądownictwa oraz organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej
 4. współpracę z organami samorządów prawniczych, szkołami wyższymi i instytucjami zajmującymi się kształceniem sędziów i prokuratorów
 5. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami prawników
 6. wypowiadanie się w sprawach publicznych dotyczących legislacji i problemów wymiaru sprawiedliwości
 7. działalność wspomagającą szkoleniowo, informacyjnie i doradczo organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie zbieżnym z celami Stowarzyszenia
 8. współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia.
Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

Stowarzyszenie tworzą członkowie:

 1. zwyczajni
 2. wspierający
 3. honorowi

 

§ 9.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być sędzia sądu powszechnego, sądu administracyjnego, sądu wojskowego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, a także sędzia każdego z tych sądów w stanie spoczynku
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także sędzia sądu powszechnego lub sądu szczególnego innego państwa
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, były sędzia oraz oraz  inna  osoba z wykształceniem prawniczym współpracująca ze Stowarzyszeniem przy realizacji jego celów statutowych
 4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, a także osoba, która swoją dotychczasową działalnością publiczną urzeczywistniała w sposób wyjątkowy cele Stowarzyszenia

 

§ 10.

Członkiem zwyczajnym lub wspierającym może zostać osoba, która spełnia wymagania formalne z § 9 ust. 1- 3 oraz:

 1. złoży deklarację członkowską na piśmie
 2. przedstawi na piśmie pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia

 

§ 11.

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych lub wspierających następuje z chwilą podjęcia uchwały Zarządu Głównego.

 

§ 12.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
 3. zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia

 

§ 13.

Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego

Członek wspierający ma obowiązki członka zwyczajnego oprócz obowiązku uiszczania składek członkowskich

 

§ 14.

Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek jednej trzeciej członków tego Zgromadzenia

Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego. Ma obowiązek poszanowania Statutu Stowarzyszenia, jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich

 

§ 15.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
 2. przestrzegania postanowień Statutu
 3. działania na rzecz dobra i rozwoju Stowarzyszenia
 4. uiszczania składki członkowskiej

 

§ 16.

Wygaśnięcie członkostwa następuje na skutek:

 1. prawomocnej uchwały Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członka
 2. prawomocnej uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu z listy członków z powodu utraty kwalifikacji niezbędnych do nabycia członkostwa lub nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej sześciu miesięcy
 3. pisemnego oświadczenia członka o wystąpieniu ze Stowarzyszenia
 4. śmierci członka.

 

§ 17.

 1. Od uchwały Zarządu Głównego w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków uchwała Zarządu Głównego o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia ulega zawieszeniu
 2. Uchwała Zarządu Głównego jest sporządzana na piśmie wraz z uzasadnieniem. Uchwałę doręcza się na adres zamieszkania osoby zainteresowanej podany w deklaracji członkowskiej
 3. Termin do wniesienia odwołania wynosi czternaście dni od dnia doręczenia uchwały. Bezskuteczny upływ terminu powoduje wygaśnięcie prawa odwołania się. Odwołanie złożone po tym terminie Zarząd Główny odrzuca – ust. 2 stosuje się odpowiednio. Uchwała w tym przedmiocie jest przesyłana Komisji Rewizyjnej w celu zbadania jej pod względem formalnym
 4. Komisja Rewizyjna stwierdza na piśmie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia jej uchwały, prawidłowość uchwały Zarządu Głównego lub w tym samym terminie zobowiązuje Zarząd Główny do przedstawienia odwołania Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
Rozdział IV

Struktura organizacyjna, organy Stowarzyszenia

§ 18.

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
  2. Zarząd Główny
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Sąd Koleżeński
 2. Organy Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał
 3. W przypadku ustąpienia w toku kadencji z funkcji członka Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego wybory uzupełniające przeprowadzane są na najbliższym Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia bez względu na jego wcześniej przewidziany porządek obrad. W przypadku rezygnacji złożonej w toku kadencji przez Prezesa Zarządu, pracami Zarządu do czasu wyborów uzupełniających kieruje Wiceprezes
 4. Jeżeli liczba członków Zarządu Głównego w trakcie kadencji miałaby spaść poniżej pięciu osób, Komisja Rewizyjna zwołuje Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Kadencja Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej ulega odpowiedniemu skróceniu. Przepis § 21 ust. 4 stosuje się odpowiednio
 5. Nie można łączyć funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

§ 19.

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i równym, bezwzględną większością głosów
 2. Funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ta sama osoba może pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

 

§ 20.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwoływane przez Zarząd, z zastrzeżeniem § 18 ust. 4.

 

§ 21.

Do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:

 1. ustalanie ogólnych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji
 2. podejmowanie uchwał w przedmiocie liczby członków władz krajowych
 3. wybór, spośród członków Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 4. wybór, spośród członków Walnego Zgromadzenia, członków Zarządu Głównego
 5. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu
 6. rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał władz naczelnych i Sądu Koleżeńskiego
 7. uchwalanie zmian statutu
 8. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia
 9. ustalanie wysokości składki przekazywanej Zarządowi Głównemu
 10. zatwierdzanie sprawozdań finansowych i decydowanie o wyniku finansowym
 11. nadawanie godności członka honorowego i tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
 12. podejmowanie uchwał dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku

 

§ 22.

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia są zwoływane:
  1. wyborcze – co cztery lata
  2. sprawozdawcze – co roku
 3. Zarząd Główny powiadamia, w formie pisemnej lub elektronicznej, Członków Stowarzyszenia niezrzeszonych w Oddziałach i Zarządy Oddziałów, o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, na co najmniej sześć tygodni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Powiadomienie Zarządu Oddziałów jest równoznaczne z powiadomieniem wszystkich członków tych Oddziałów. Zarządy Oddziałów powiadamiają swoich członków w sposób przewidziany regulaminem oddziałów

 

§ 23.

 1. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy sto pięćdziesiąt osób, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może zostać zastąpione przez Walne Zgromadzenie Delegatów
 2. Przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia stosuje się do Walnego Zgromadzenia Delegatów

 

§ 24.

 1. Wyboru delegatów dokonują przed każdym Zgromadzeniem Delegatów Zebrania Oddziałów oraz zebranie zwołane w trybie określonym w ust. 5
 2. Wyboru dokonuje się w proporcji jeden delegat na każdą rozpoczętą, określoną liczbę członków. Liczbę tę ustala organ zwołujący zebranie na podstawie aktualnego stanu osobowego Stowarzyszenia w taki sposób, aby ilość członków Walnego Zgromadzenia Delegatów nie przekraczała stu pięćdziesięciu osób
 3. Członkami Walnego Zgromadzenia Delegatów są ponadto członkowie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, a także członkowie Rady Programowej będący członkami Stowarzyszenia z głosem doradczym, chyba, że zostali wybrani jako delegaci zgodnie z wymogami § 24 ust. 2. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą również uczestniczyć pozostali członkowie Stowarzyszenia jednak bez głosu stanowiącego
 4. Listę delegatów Zarządy Oddziałów doręczają Zarządowi Głównemu na dwa tygodnie przed terminem zebrania
 5. Zarząd Główny zwołuje zebranie członków Stowarzyszenia niezrzeszonych w Oddziałach celem wyłonienia delegatów

 

§ 25.

 1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej jedna czwarta uprawnionych członków Stowarzyszenia, wybranych zgodnie z wymogami § 24 ust. 2 Statutu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem zmian statutu (§ 58)
 2. Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem głosowania nad wyborem władz. Ponadto głosowanie jest tajne, jeżeli którykolwiek z członków Walnego Zgromadzenia tego zażąda
 3. Przedmiotem obrad mogą być wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad przyjętym przez Walne Zgromadzenie. Za zgodą dwóch trzecich obecnych na Zgromadzeniu porządek obrad po jego przyjęciu można uzupełnić. Nie dotyczy to zmian statutu i wyboru władz

 

§ 26.

 1. Podczas każdego sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia udziela się całemu Zarządowi Głównemu absolutorium zwykłą większością głosów
 2. W przypadku nieudzielenia absolutorium wybory nowych członków Zarządu Głównego odbywają się na kolejnym Walnym Zgromadzeniu

 

§ 27.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się z inicjatywy Zarządu Głównego, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty zgłoszenia żądania
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 28.

Zarząd Główny

 1. Zarząd Główny jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia i realizowania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
 2. Zarząd Główny składa się z pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie
 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu, które zbiera się w terminie czternastu dni od dnia wyboru, wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć – z głosem doradczym – Przewodniczący Rady Programowej i wskazani przez niego członkowie Rady

 

§ 29.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są:

 1. jednoosobowo Prezes Zarządu Głównego
 2. Członek Zarządu Głównego działający łącznie ze Skarbnikiem.

 

§ 30.

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu
 3. uchwalanie rocznych planów i budżetów oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania
 4. podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa
 5. prowadzenie rejestru Oddziałów i członków Stowarzyszenia
 6. uchwalanie zasad wyłaniania delegatów na Walne Zgromadzenie
 7. zarządzanie posiadanym majątkiem
 8. podejmowanie uchwał o powołaniu Oddziału i jego likwidacji jeśli liczba członków Oddziału będzie mniejsza niż 15 (piętnaście)
 9. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia
 10. zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz Walnego Zgromadzenia Delegatów
 11. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Zarządu i Stowarzyszenia
 12. występowanie do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o wykluczenie członka Stowarzyszenia lub zawieszenie go w prawach członkowskich

 

§ 31.

 1. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące
 2. W przypadku nieobecności Prezesa obradami kieruje Wiceprezes lub wskazany przez Prezesa członek Zarządu
 3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy udziale co najmniej dwóch trzecich składu jego członków. W razie równego podziału głosów decyduje głos Prezesa
 4. W terminie trzech miesięcy od zakończenia każdego roku kalendarzowego Zarząd zatwierdza sprawozdanie z działalności za ubiegły rok, obejmujące między innymi sprawozdanie finansowe
 5. Zarząd uchwala regulamin obrad Zarządu i sposobu głosowania.

 

§ 32.

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków
 2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego

 

§ 33.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia
 2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie usunięcia stwierdzonych uchybień
 3. składanie sprawozdań z działalności Komisji na Walnym Zgromadzeniu
 4. występowanie z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu
 5. występowanie do Zarządu Głównego z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia
 6. kontrola wykonania budżetu
 7. zlecanie Komisji Rewizyjnej Oddziału przeprowadzenie kontroli całokształtu działalności Oddziału lub lustracji w zakresie fragmentu tej działalności
 8. sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych.

 

§ 34.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów

 

§ 35.

Sąd Koleżeński

 1. Sąd Koleżeński jest powołany do rozpatrywania sporów wynikłych pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz oceny postępowania członków Stowarzyszenia co do zgodności z zasadami etyki i celami statutu
 2. Sąd Koleżeński złożony z pięciu członków Stowarzyszenia wybiera Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w tajnym głosowaniu. Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i uchwala regulamin swojego działania

 

§ 36.

 1. Postępowanie przed sądem koleżeńskim jest wszczynane na uzasadniony pisemny wniosek:
  1. osoby zainteresowanej ze względu na okoliczności sprawy
  2. grupy piętnastu członków Stowarzyszenia działających łącznie
  3. Komisji Rewizyjnej
  4. Zarządu Głównego
 2. Postępowanie jest jawne dla członków Stowarzyszenia, chyba że na uzasadniony wniosek strony postępowania Sąd Koleżeński wyłączy jawność postępowania

 

§ 37.

 1. Sąd Koleżeński zawiesza w prawach członka Stowarzyszenia w przypadku postawienia mu zarzutu popełnienia umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego – na czas do uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w tej sprawie oraz w przypadku czynu niegodnego, którego popełnienie nie budzi wątpliwości – do czasu zakończenia postępowania przed Sądem Koleżeńskim
 2. Sąd Koleżeński może zawiesić członka Stowarzyszenia w przypadku popełnienia przez niego czynu naruszającego dobre imię Stowarzyszenia oraz w przypadku nieusprawiedliwionego zalegania z płatnością składek przez okres trzech miesięcy
 3. W okresie zawieszenia członkowi nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze
 4. Sąd Koleżeński rozpatruje wniosek najpóźniej w ciągu sześciu tygodni od dnia jego złożenia
 5. Sąd podejmuje uchwałę w składzie trzyosobowym, wyłonionym w drodze losowania spośród wszystkich członków Sądu Koleżeńskiego, któremu przewodniczy członek najstarszy wiekiem
 6. Uchwały Sadu Koleżeńskiego zapadają większością głosów przy udziale co najmniej dwóch trzecich składu jego członków
 7. Członek Stowarzyszenia, któremu postawiono zarzut, może ustanowić obrońcę wybranego spośród członków Stowarzyszenia

 

§ 38.

 1. Sąd Koleżeński może:
  1. uznać skargę za niezasadną
  2. udzielić nagany
  3. zawiesić w prawach członka na okres do jednego roku, po upływie którego podejmuje decyzję w przedmiocie wykluczenia lub odwieszenia
  4. wykluczyć członka ze Stowarzyszenia
 2. Uchwałę Sądu Koleżeńskiego wraz z uzasadnieniem na piśmie przesyła się członkowi Stowarzyszenia, którego ona dotyczy, obrońcy, jeżeli został ustanowiony oraz podmiotom wymienionym w paragrafie 36 ust. 1 pkt 2-4 jeżeli złożyły wniosek o wszczęcie postępowania najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od daty podjęcia uchwały. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo zapoznania się z treścią uchwały i jej uzasadnieniem, chyba że wyłączono jawność postępowania – w takiej sytuacji dostępna jest tylko treść samej uchwały

 

§ 39.

 1. Od uchwały Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi, którego uchwała dotyczy oraz podmiotom wymienionym w paragrafie 36 ust. 1 pkt 2 – 4, jeżeli złożyły wniosek o wszczęcie postępowania, odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, złożone na piśmie w ciągu trzydziestu dni od doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem
 2. Organy Stowarzyszenia są zobowiązane do niezwłocznego wykonania prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego
Rozdział V

Rada Programowa

§ 40.

 1. Rada Programowa jest ciałem opiniodawczym i doradczym Stowarzyszenia
 2. Rada propaguje cele, dla których realizacji Stowarzyszenie zostało utworzone

 

§ 41.

Radę Programową, w liczbie do dwunastu osób, tworzą osoby wskazane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd

Członkiem Rady Programowej może być także osoba, która nie jest członkiem Stowarzyszenia

 

§ 42.

Do kompetencji Rady Programowej należy:

 1. proponowanie ogólnych kierunków działania Stowarzyszenia
 2. przedstawianie Zarządowi Głównemu opinii, uwag i zaleceń co do bieżącej działalności Stowarzyszenia
 3. wyrażanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, w tym w sprawach przedłożonych przez Zarząd
 4. współdziałanie z Zarządem Głównym przy opiniowaniu projektów aktów prawnych
 5. rekomendowanie ekspertów Stowarzyszenia do prac w komisjach parlamentarnych i innych podmiotach uczestniczących w procesie legislacyjnym

 

§ 43.

 1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Programowa wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego
 2. Rada Programowa może tworzyć zespoły problemowe i powoływać do nich członków Stowarzyszenia niebędących członkami Rady

 

§ 44.

 1. Rada Programowa odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. W wypadku nieobecności Przewodniczącego obradami kieruje wskazany przez niego członek Rady
 2. Pracami Rady między posiedzeniami, niezbędnymi do wykonania jej uchwał, kieruje Przewodniczący Rady
Rozdział VI

Honorowy Prezes Stowarzyszenia

§ 45.

 1. Walne Zgromadzenie na wniosek jednej trzeciej jego członków może nadać tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Tytuł ten może otrzymać osoba, która pełniła funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia co najmniej przez jedną kadencję i posiada wybitne zasługi na rzecz Stowarzyszenia
 2. Honorowy Prezes powoływany jest dożywotnio
 3. Honorowy Prezes może brać udział w każdym Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym oraz w Radzie Programowej z głosem doradczym
Rozdział VII

Oddziały Stowarzyszenia

§ 46.

 1. Oddziały Stowarzyszenia realizują cele Stowarzyszenia
 2. Zarząd Główny Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o utworzeniu Oddziału na wniosek co najmniej piętnastu członków Stowarzyszenia
 3. Organami Oddziału są:
  1. Zebranie Członków Oddziału
  2. Zarząd Oddziału
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału
 4. Przepisy dotyczące organów naczelnych stosuje się odpowiednio do organów oddziału
 5. Uchwały organów Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków tych organów, za wyjątkiem uchwał, dla których niniejszy statut lub przepisy prawa przewidują większość kwalifikowaną
 6. Oddział skupia członków Stowarzyszenia zamieszkałych lub orzekających w określonym sądzie lub w sądach właściwych dla obszaru okręgu lub apelacji. Można być członkiem tylko jednego Oddziału. W uzasadnionych przypadkach na wniosek zainteresowanych członków Zarząd Główny może utworzyć Oddział o innym obszarze działania
 7. W przypadku ustąpienia w toku kadencji z funkcji członka Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału wybory uzupełniające przeprowadzane są na najbliższym Zebraniu członków Oddziału bez względu na jego wcześniej przewidziany porządek obrad. W przypadku rezygnacji złożonej w toku kadencji przez Prezesa Zarządu Oddziału, pracami Zarządu do czasu wyborów uzupełniających kieruje Wiceprezes.

 

§ 47.

Zebranie Członków Oddziału

 1. Najwyższym organem Oddziału jest Zebranie Członków Oddziału zwołane przez Zarząd Oddziału
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia co najmniej na czternaście dni przed terminem zebrania. Sposób zawiadamiania członków Oddziału o Zebraniu reguluje regulamin Zarządu Oddziału
 3. Jeżeli Zarząd Oddziału nie zwoła Zebrania Członków Oddziału, pomimo że jest do tego zobowiązany, może je zwołać Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 48.

Do Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. określenie struktury organizacyjnej Oddziału
 2. uchwalanie rocznego programu działania Oddziału
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału
 4. udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału absolutorium Zarządowi Oddziału
 5. wybór delegatów na Zebranie Ogólne
 6. wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału
 7. podejmowanie większością dwóch trzecich głosów uchwały wnioskującej o rozwiązanie Oddziału
 8. podejmowanie uchwały o wysokości składki członkowskiej powyżej kwoty ustalonej przez Walne Zgromadzenie i przekazywanej na rzecz Zarządu Głównego.

 

§ 49.

Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane z inicjatywy Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub co najmniej jednej trzeciej liczby członków Oddziału.

 

§ 50.

Zarząd Oddziału

 1. Zarząd Oddziału jest powołany do kierowania działalnością Oddziału Stowarzyszenia i realizowania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz Zebrania Członków Oddziału
 2. Zarząd Oddziału składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Zebranie Członków Oddział
 3. Zarząd Oddziału na pierwszym posiedzeniu, które zbiera się w terminie czternastu dni od dnia wyboru, wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika

 

§ 51.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Oddziału Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są Prezes lub Wiceprezes Zarządu Oddziału oraz Skarbnik.

 

§ 52.

Regulamin działania Zarządu Oddziału określa w uchwale Zebranie Członków Oddziału.

 

§ 53.

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz
 2. wykonywanie uchwał Zebrania Członków Oddziału
 3. uchwalanie i wykonanie budżetu
 4. zarządzanie majątkiem Oddziału Stowarzyszenia w ramach ustalonych przez Zarząd Główny i przygotowywanie sprawozdań finansowych
 5. prowadzenie rejestru członków Oddziału
 6. zwoływanie Zebrań Członków Oddziału i przygotowywanie ich porządku
 7. uchwalanie regulaminu Zarządu Oddziału

 

§ 54.

Komisja Rewizyjna Oddziału

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym Oddziału Stowarzyszenia
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
  1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Zarządu Oddziału
  2. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie usunięcia stwierdzonych uchybień
  3. składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków Oddziału oraz występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału
  4. przeprowadzanie kontroli lub lustracji na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału

 

§ 55.

Oddział Stowarzyszenia zostaje rozwiązany na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału uchwałą Zarządu Głównego jeżeli liczba członków Oddziału będzie mniejsza niż 15 (piętnaście) osób.

Rozdział VIII

Majątek i koszty działalności Stowarzyszenia

§ 56.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  1. składki członkowskie
  2. granty, darowizny, dotacje i zapisy
  3. nabyte ruchomości i nieruchomości
 2. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych

 

§ 57.

 1. Zarządy Oddziałów odprowadzają na rzecz Zarządu Głównego składkę w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, nie mniej jednak niż 20 zł miesięcznie od jednego członka Stowarzyszenia
 2. Składkę członkowską pobieraną na rzecz Zarządu Głównego Stowarzyszenia ustala Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 3. Składkę członkowską na rzecz Oddziału ustala Zebranie Członków Oddziału
 4. Składki pobierają w całości Zarządy Oddziałów i przekazują ich część określoną w ust. 2 Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia
Rozdział IX

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 58.

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia powziętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów obecnych.

 

§ 59.

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podjętej przez większość trzech czwartych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych, wybranych zgodnie z wymogami § 24 ust. 2 Statutu, biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.

 

§ 60.

W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, decyduje ono o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje komisję likwidacyjną.

 

§ 61.

W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.