STATUT

STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW THEMIS

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS” i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. W kontaktach międzynarodowych Stowarzyszenie posługuje się nazwą Judges Association „Themis”.

3. Stowarzyszenie Sędziów „Themis” jest organizacją społeczną działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

4. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej a jego siedzibą jest Warszawa.

§ 2.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach i sposobach ich realizacji, jak również podejmować z nimi współpracę.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innego państwa z poszanowaniem prawa tego państwa.

§ 3.

1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swych członków.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność oświatową, a także zatrudniać pracowników.

§ 4.

Stowarzyszenie może tworzyć Oddziały, które posiadają osobowość prawną.

Rozdział II

Cele i środki działania.

§ 5.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. działanie na rzecz umacniania niezależności sądów i niezawisłości sędziów w celu pełnej realizacji obywatelskiego prawa do sądu;

2. upowszechnianie i ochrona obowiązujących w państwie prawa zasad porządku i bezpieczeństwa publicznego, demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;

3. podnoszenie i pogłębianie kultury prawnej życia społecznego przez podejmowanie i wspieranie służących temu inicjatyw społecznych i obywatelskich;

4. wyrażanie poglądów środowiska sędziowskiego w kwestiach dotyczących tego środowiska;

5. rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa;

6. doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia;

7. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami prawników a w szczególności stowarzyszeniami sędziów;

8. dążenie do integracji środowiska sędziowskiego dla realizacji wspólnych dla tego środowiska celów;

9. upowszechnianie wiedzy o roli i zadaniach sądów i sędziów.

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości;

2. organizowanie zjazdów, szkoleń, konferencji naukowych i spotkań środowiska prawniczego, organizowanie paneli dyskusyjnych i sympozjów naukowych;

3. współpracę z Krajową Radą Sądownictwa oraz organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej;

4. współpracę z organami samorządów prawniczych, szkołami wyższymi i instytucjami zajmującymi się kształceniem sędziów i prokuratorów;

5. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami prawników;

6. wypowiadanie się w sprawach publicznych dotyczących legislacji i problemów wymiaru sprawiedliwości;

7. działalność wspomagającą szkoleniowo, informacyjnie i doradczo organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie zbieżnym z celami Stowarzyszenia;

8. współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 8.

Stowarzyszenie tworzą członkowie:

a) zwyczajni,

b) wspierający,

c) honorowi.

§ 9.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być sędzia sądu powszechnego, sądu administracyjnego, sądu wojskowego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, a także sędzia każdego z tych sądów w stanie spoczynku;

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także sędzia sądu powszechnego lub sądu szczególnego innego państwa;

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, były sędzia oraz oraz  inna  osoba z wykształceniem prawniczym współpracująca ze Stowarzyszeniem przy realizacji jego celów statutowych;

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, a także osoba, która swoją dotychczasową działalnością publiczną urzeczywistniała w sposób wyjątkowy cele Stowarzyszenia.

§ 10.

Członkiem zwyczajnym lub wspierającym może zostać osoba, która spełnia wymagania formalne z § 9 ust. 1- 3 oraz:

1. złoży deklarację członkowską na piśmie,

2. przedstawi na piśmie pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 11.

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych lub wspierających następuje z chwilą podjęcia uchwały Zarządu Głównego.

§ 12.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

3. zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego;

2. Członek wspierający ma obowiązki członka zwyczajnego oprócz obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 14.

1. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek jednej trzeciej członków tego Zgromadzenia;

2. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego. Ma obowiązek poszanowania Statutu Stowarzyszenia, jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 15.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

1. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

2. przestrzegania postanowień Statutu;

3. działania na rzecz dobra i rozwoju Stowarzyszenia;

4. uiszczania składki członkowskiej.

§ 16.

Wygaśnięcie członkostwa następuje na skutek:

1. prawomocnej uchwały Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członka;

2. prawomocnej uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu z listy członków z powodu utraty kwalifikacji niezbędnych do nabycia członkostwa lub nieusprawiedliwionego niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej sześciu miesięcy;

3. pisemnego oświadczenia członka o wystąpieniu ze Stowarzyszenia;

4. śmierci członka.

§ 17.

1. Od uchwały Zarządu Głównego w sprawie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków uchwała Zarządu Głównego o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia ulega zawieszeniu;

2. Uchwała Zarządu Głównego jest sporządzana na piśmie wraz z uzasadnieniem. Uchwałę doręcza się na adres zamieszkania osoby zainteresowanej podany w deklaracji członkowskiej;

3. Termin do wniesienia odwołania wynosi czternaście dni od dnia doręczenia uchwały. Bezskuteczny upływ terminu powoduje wygaśnięcie prawa odwołania się. Odwołanie złożone po tym terminie Zarząd Główny odrzuca – ust. 2 stosuje się odpowiednio. Uchwała w tym przedmiocie jest przesyłana Komisji Rewizyjnej w celu zbadania jej pod względem formalnym.

4. Komisja Rewizyjna stwierdza na piśmie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia jej uchwały, prawidłowość uchwały Zarządu Głównego lub w tym samym terminie zobowiązuje Zarząd Główny do przedstawienia odwołania Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna, organy Stowarzyszenia.

§ 18.

1. Organami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;

2. Zarząd Główny;

3. Komisja Rewizyjna;

4. Sąd Koleżeński.

2. Organy Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał;

3. W przypadku ustąpienia w toku kadencji z funkcji członka Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego wybory uzupełniające przeprowadzane są na najbliższym Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia bez względu na jego wcześniej przewidziany porządek obrad. W przypadku rezygnacji złożonej w toku kadencji przez Prezesa Zarządu, pracami Zarządu do czasu wyborów uzupełniających kieruje Wiceprezes;

4. Jeżeli liczba członków Zarządu Głównego w trakcie kadencji miałaby spaść poniżej pięciu osób, Komisja Rewizyjna zwołuje Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Kadencja Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej ulega odpowiedniemu skróceniu. Przepis § 21 ust. 4 stosuje się odpowiednio;

5. Nie można łączyć funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 19.

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i równym, bezwzględną większością głosów;

2. Funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ta sama osoba może pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

§ 20.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwoływane przez Zarząd, z zastrzeżeniem § 18 ust. 4.

§ 21.

Do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia należy:

1. ustalanie ogólnych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji;

2. podejmowanie uchwał w przedmiocie liczby członków władz krajowych;

3. wybór, spośród członków Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

4. wybór, spośród członków Walnego Zgromadzenia, członków Zarządu Głównego;

5. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu;

6. rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał władz naczelnych i Sądu Koleżeńskiego;

7. uchwalanie zmian statutu;

8. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia;

9. ustalanie wysokości składki przekazywanej Zarządowi Głównemu;

10. zatwierdzanie sprawozdań finansowych i decydowanie o wyniku finansowym;

11. nadawanie godności członka honorowego i tytułu Honorowego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia;

12. podejmowanie uchwał dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne;

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia są zwoływane:

1. wyborcze – co cztery lata,

2. sprawozdawcze – co roku.

3. Zarząd Główny powiadamia, w formie pisemnej lub elektronicznej, Członków Stowarzyszenia niezrzeszonych w Oddziałach i Zarządy Oddziałów, o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, na co najmniej sześć tygodni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Powiadomienie Zarządu Oddziałów jest równoznaczne z powiadomieniem wszystkich członków tych Oddziałów. Zarządy Oddziałów powiadamiają swoich członków w sposób przewidziany regulaminem oddziałów.

§ 23.

1. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy sto pięćdziesiąt osób, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może zostać zastąpione przez Walne Zgromadzenie Delegatów;

2. Przepisy dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia stosuje się do Walnego Zgromadzenia Delegatów;

§ 24.

1. Wyboru delegatów dokonują przed każdym Zgromadzeniem Delegatów Zebrania Oddziałów oraz zebranie zwołane w trybie określonym w ust. 5;

2. Wyboru dokonuje się w proporcji jeden delegat na każdą rozpoczętą, określoną liczbę członków. Liczbę tę ustala organ zwołujący zebranie na podstawie aktualnego stanu osobowego Stowarzyszenia w taki sposób, aby ilość członków Walnego Zgromadzenia Delegatów nie przekraczała stu pięćdziesięciu osób;

3. Członkami Walnego Zgromadzenia Delegatów są ponadto członkowie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, a także członkowie Rady Programowej będący członkami Stowarzyszenia z głosem doradczym, chyba, że zostali wybrani jako delegaci zgodnie z wymogami § 24 ust. 2. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą również uczestniczyć pozostali członkowie Stowarzyszenia jednak bez głosu stanowiącego;

4. Listę delegatów Zarządy Oddziałów doręczają Zarządowi Głównemu na dwa tygodnie przed terminem zebrania;

5. Zarząd Główny zwołuje zebranie członków Stowarzyszenia niezrzeszonych w Oddziałach celem wyłonienia delegatów.

§ 25.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej jedna czwarta uprawnionych członków Stowarzyszenia, wybranych zgodnie z wymogami § 24 ust. 2 Statutu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem zmian statutu (§ 58);

2. Głosowanie jest jawne, za wyjątkiem głosowania nad wyborem władz. Ponadto głosowanie jest tajne, jeżeli którykolwiek z członków Walnego Zgromadzenia tego zażąda;

3. Przedmiotem obrad mogą być wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad przyjętym przez Walne Zgromadzenie. Za zgodą dwóch trzecich obecnych na Zgromadzeniu porządek obrad po jego przyjęciu można uzupełnić. Nie dotyczy to zmian statutu i wyboru władz.

§ 26.

1. Podczas każdego sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia udziela się całemu Zarządowi Głównemu absolutorium zwykłą większością głosów;

2. W przypadku nieudzielenia absolutorium wybory nowych członków Zarządu Głównego odbywają się na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.

§ 27.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się z inicjatywy Zarządu Głównego, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia;

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty zgłoszenia żądania;

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Główny

§ 28.

1. Zarząd Główny jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia i realizowania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia;

2. Zarząd Główny składa się z pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie;

3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu, które zbiera się w terminie czternastu dni od dnia wyboru, wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika;

4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć – z głosem doradczym – Przewodniczący Rady Programowej i wskazani przez niego członkowie Rady.

§ 29.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są:

  1. jednoosobowo Prezes Zarządu Głównego;

  2. Członek Zarządu Głównego działający łącznie ze Skarbnikiem.

§ 30.

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;

2. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;

3. uchwalanie rocznych planów i budżetów oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;

4. podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa;

5. prowadzenie rejestru Oddziałów i członków Stowarzyszenia;

6. uchwalanie zasad wyłaniania delegatów na Walne Zgromadzenie;

7. zarządzanie posiadanym majątkiem;

8. podejmowanie uchwał o powołaniu Oddziału i jego likwidacji jeśli liczba członków Oddziału będzie mniejsza niż 15 (piętnaście);

9. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;

10. zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz Walnego Zgromadzenia Delegatów;

11. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Zarządu i Stowarzyszenia;

12. występowanie do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o wykluczenie członka Stowarzyszenia lub zawieszenie go w prawach członkowskich.

§ 31.

1. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące;

2. W przypadku nieobecności Prezesa obradami kieruje Wiceprezes lub wskazany przez Prezesa członek Zarządu;

3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy udziale co najmniej dwóch trzecich składu jego członków. W razie równego podziału głosów decyduje głos Prezesa;

4. W terminie trzech miesięcy od zakończenia każdego roku kalendarzowego Zarząd zatwierdza sprawozdanie z działalności za ubiegły rok, obejmujące między innymi sprawozdanie finansowe;

5. Zarząd uchwala regulamin obrad Zarządu i sposobu głosowania.

Komisja Rewizyjna

§ 32.

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków;

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego.

§ 33.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia;

2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie usunięcia stwierdzonych uchybień;

3. składanie sprawozdań z działalności Komisji na Walnym Zgromadzeniu;

4. występowanie z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu;

5. występowanie do Zarządu Głównego z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia;

6. kontrola wykonania budżetu;

7. zlecanie Komisji Rewizyjnej Oddziału przeprowadzenie kontroli całokształtu działalności Oddziału lub lustracji w zakresie fragmentu tej działalności;

8. sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 34.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

Sąd Koleżeński

§ 35.

1. Sąd Koleżeński jest powołany do rozpatrywania sporów wynikłych pomiędzy członkami Stowarzyszenia oraz oceny postępowania członków Stowarzyszenia co do zgodności z zasadami etyki i celami statutu;

2. Sąd Koleżeński złożony z pięciu członków Stowarzyszenia wybiera Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w tajnym głosowaniu. Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i uchwala regulamin swojego działania;

§ 36.

1. Postępowanie przed sądem koleżeńskim jest wszczynane na uzasadniony pisemny wniosek:

1. osoby zainteresowanej ze względu na okoliczności sprawy;

2. grupy piętnastu członków Stowarzyszenia działających łącznie;

3. Komisji Rewizyjnej;

4. Zarządu Głównego.

2. Postępowanie jest jawne dla członków Stowarzyszenia, chyba że na uzasadniony wniosek strony postępowania Sąd Koleżeński wyłączy jawność postępowania.

§ 37.

1. Sąd Koleżeński zawiesza w prawach członka Stowarzyszenia w przypadku postawienia mu zarzutu popełnienia umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego – na czas do uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w tej sprawie oraz w przypadku czynu niegodnego, którego popełnienie nie budzi wątpliwości – do czasu zakończenia postępowania przed Sądem Koleżeńskim;

2. Sąd Koleżeński może zawiesić członka Stowarzyszenia w przypadku popełnienia przez niego czynu naruszającego dobre imię Stowarzyszenia oraz w przypadku nieusprawiedliwionego zalegania z płatnością składek przez okres trzech miesięcy;

3. W okresie zawieszenia członkowi nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze;

4. Sąd Koleżeński rozpatruje wniosek najpóźniej w ciągu sześciu tygodni od dnia jego złożenia;

5. Sąd podejmuje uchwałę w składzie trzyosobowym, wyłonionym w drodze losowania spośród wszystkich członków Sądu Koleżeńskiego, któremu przewodniczy członek najstarszy wiekiem;

6. Uchwały Sadu Koleżeńskiego zapadają większością głosów przy udziale co najmniej dwóch trzecich składu jego członków;

7. Członek Stowarzyszenia, któremu postawiono zarzut, może ustanowić obrońcę wybranego spośród członków Stowarzyszenia.

§ 38.

1. Sąd Koleżeński może:

1. uznać skargę za niezasadną;

2. udzielić nagany;

3. zawiesić w prawach członka na okres do jednego roku, po upływie którego podejmuje decyzję w przedmiocie wykluczenia lub odwieszenia;

4. wykluczyć członka ze Stowarzyszenia.

2. Uchwałę Sądu Koleżeńskiego wraz z uzasadnieniem na piśmie przesyła się członkowi Stowarzyszenia, którego ona dotyczy, obrońcy, jeżeli został ustanowiony oraz podmiotom wymienionym w paragrafie 36 ust. 1 pkt 2-4 jeżeli złożyły wniosek o wszczęcie postępowania najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od daty podjęcia uchwały. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo zapoznania się z treścią uchwały i jej uzasadnieniem, chyba że wyłączono jawność postępowania – w takiej sytuacji dostępna jest tylko treść samej uchwały

§ 39.

1. Od uchwały Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi, którego uchwała dotyczy oraz podmiotom wymienionym w paragrafie 36 ust. 1 pkt 2 – 4, jeżeli złożyły wniosek o wszczęcie postępowania, odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, złożone na piśmie w ciągu trzydziestu dni od doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem

2. Organy Stowarzyszenia są zobowiązane do niezwłocznego wykonania prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział V

Rada Programowa

§ 40.

1. Rada Programowa jest ciałem opiniodawczym i doradczym Stowarzyszenia;

2. Rada propaguje cele, dla których realizacji Stowarzyszenie zostało utworzone.

§ 41.

1. Radę Programową, w liczbie do dwunastu osób, tworzą osoby wskazane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd;

2. Członkiem Rady Programowej może być także osoba, która nie jest członkiem Stowarzyszenia;

§ 42.

Do kompetencji Rady Programowej należy:

1. proponowanie ogólnych kierunków działania Stowarzyszenia;

2. przedstawianie Zarządowi Głównemu opinii, uwag i zaleceń co do bieżącej działalności Stowarzyszenia;

3. wyrażanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, w tym w sprawach przedłożonych przez Zarząd;

4. współdziałanie z Zarządem Głównym przy opiniowaniu projektów aktów prawnych;

5. rekomendowanie ekspertów Stowarzyszenia do prac w komisjach parlamentarnych i innych podmiotach uczestniczących w procesie legislacyjnym.

§ 43.

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Programowa wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego;

2. Rada Programowa może tworzyć zespoły problemowe i powoływać do nich członków Stowarzyszenia niebędących członkami Rady.

§ 44.

1. Rada Programowa odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. W wypadku nieobecności Przewodniczącego obradami kieruje wskazany przez niego członek Rady;

2. Pracami Rady między posiedzeniami, niezbędnymi do wykonania jej uchwał, kieruje Przewodniczący Rady.

Rozdział VI

Honorowy Prezes Stowarzyszenia

§ 45.

1. Walne Zgromadzenie na wniosek jednej trzeciej jego członków może nadać tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Tytuł ten może otrzymać osoba, która pełniła funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia co najmniej przez jedną kadencję i posiada wybitne zasługi na rzecz Stowarzyszenia;

2. Honorowy Prezes powoływany jest dożywotnio;

3. Honorowy Prezes może brać udział w każdym Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym oraz w Radzie Programowej z głosem doradczym.

Rozdział VII

Oddziały Stowarzyszenia

§ 46.

1. Oddziały Stowarzyszenia realizują cele Stowarzyszenia;

2. Zarząd Główny Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o utworzeniu Oddziału na wniosek co najmniej piętnastu członków Stowarzyszenia;

3. Organami Oddziału są:

1. Zebranie Członków Oddziału;

2. Zarząd Oddziału;

3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

4. Przepisy dotyczące organów naczelnych stosuje się odpowiednio do organów oddziału;

5. Uchwały organów Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków tych organów, za wyjątkiem uchwał, dla których niniejszy statut lub przepisy prawa przewidują większość kwalifikowaną;

6. Oddział skupia członków Stowarzyszenia zamieszkałych lub orzekających w określonym sądzie lub w sądach właściwych dla obszaru okręgu lub apelacji. Można być członkiem tylko jednego Oddziału. W uzasadnionych przypadkach na wniosek zainteresowanych członków Zarząd Główny może utworzyć Oddział o innym obszarze działania;

7. W przypadku ustąpienia w toku kadencji z funkcji członka Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału wybory uzupełniające przeprowadzane są na najbliższym Zebraniu członków Oddziału bez względu na jego wcześniej przewidziany porządek obrad. W przypadku rezygnacji złożonej w toku kadencji przez Prezesa Zarządu Oddziału, pracami Zarządu do czasu wyborów uzupełniających kieruje Wiceprezes.

Zebranie Członków Oddziału

§ 47.

1. Najwyższym organem Oddziału jest Zebranie Członków Oddziału zwołane przez Zarząd Oddziału;

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia co najmniej na czternaście dni przed terminem zebrania. Sposób zawiadamiania członków Oddziału o Zebraniu reguluje regulamin Zarządu Oddziału;

3. Jeżeli Zarząd Oddziału nie zwoła Zebrania Członków Oddziału, pomimo że jest do tego zobowiązany, może je zwołać Zarząd Stowarzyszenia.

§ 48.

Do Zebrania Członków Oddziału należy:

1. określenie struktury organizacyjnej Oddziału;

2. uchwalanie rocznego programu działania Oddziału;

3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału;

4. udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału absolutorium Zarządowi Oddziału;

5. wybór delegatów na Zebranie Ogólne;

6. wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału;

7. podejmowanie większością dwóch trzecich głosów uchwały wnioskującej o rozwiązanie Oddziału;

8. podejmowanie uchwały o wysokości składki członkowskiej powyżej kwoty ustalonej przez Walne Zgromadzenie i przekazywanej na rzecz Zarządu Głównego.

§ 49.

Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane z inicjatywy Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub co najmniej jednej trzeciej liczby członków Oddziału.

Zarząd Oddziału

§ 50.

1. Zarząd Oddziału jest powołany do kierowania działalnością Oddziału Stowarzyszenia i realizowania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz Zebrania Członków Oddziału;

2. Zarząd Oddziału składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Zebranie Członków Oddział;

3. Zarząd Oddziału na pierwszym posiedzeniu, które zbiera się w terminie czternastu dni od dnia wyboru, wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.

§ 51.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Oddziału Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są Prezes lub Wiceprezes Zarządu Oddziału oraz Skarbnik.

§ 52.

Regulamin działania Zarządu Oddziału określa w uchwale Zebranie Członków Oddziału.

§ 53.

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz;

2. wykonywanie uchwał Zebrania Członków Oddziału;

3. uchwalanie i wykonanie budżetu;

4. zarządzanie majątkiem Oddziału Stowarzyszenia w ramach ustalonych przez Zarząd Główny i przygotowywanie sprawozdań finansowych;

5. prowadzenie rejestru członków Oddziału;

6. zwoływanie Zebrań Członków Oddziału i przygotowywanie ich porządku;

7. uchwalanie regulaminu Zarządu Oddziału.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 54.

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym Oddziału Stowarzyszenia;

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Zarządu Oddziału;

2. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie usunięcia stwierdzonych uchybień;

3. składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków Oddziału oraz występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału;

4. przeprowadzanie kontroli lub lustracji na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

§ 55.

Oddział Stowarzyszenia zostaje rozwiązany na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału uchwałą Zarządu Głównego jeżeli liczba członków Oddziału będzie mniejsza niż 15 (piętnaście) osób.

Rozdział VIII

Majątek i koszty działalności Stowarzyszenia

§ 56.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1. składki członkowskie;

2. granty, darowizny, dotacje i zapisy;

3. nabyte ruchomości i nieruchomości.

2. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 57.

1. Zarządy Oddziałów odprowadzają na rzecz Zarządu Głównego składkę w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, nie mniej jednak niż 20 zł miesięcznie od jednego członka Stowarzyszenia;

2. Składkę członkowską pobieraną na rzecz Zarządu Głównego Stowarzyszenia ustala Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia;

3. Składkę członkowską na rzecz Oddziału ustala Zebranie Członków Oddziału;

4. Składki pobierają w całości Zarządy Oddziałów i przekazują ich część określoną w ust. 2 Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia.

Rozdział IX

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 58.

Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia powziętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów obecnych.

§ 59.

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podjętej przez większość trzech czwartych głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych, wybranych zgodnie z wymogami § 24 ust. 2 Statutu, biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.

§ 60.

W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, decyduje ono o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje komisję likwidacyjną.

§ 61.

W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.