RODO

STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW THEMIS

RODO

Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO), informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:Stowarzyszenie Sędziów THEMIS, ul. Przyokopowa 33
  01-208 Warszawa, e-mail: stowarzyszenie@themis-sedziowie.eu
 2. Cel przetwarzania danych osobowych:
 3. dodanie do bazy danych Stowarzyszenia Sędziów THEMIS w celach statystycznych oraz możliwości korzystania z poczty internetowej
 4. przetwarzanie w sposób zautomatyzowany (IP komputera, pliki cookie) na stronie internetowej www.themis-sedziowie.eu w celu statystycznym, analitycznymi funkcjonalnym (informacja o witrynie, licznik odwiedzin, kto odwiedza)
 5. Kategorie danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
 6. imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, telefon, e-mail, miejsce zatrudnienia, telefon służbowy (podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach)
 7. dane osobowe kontrahentów: wystawianie rachunków i prowadzenie sprawozdawczości finansowej (ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości),
 8. Okres, przez który dane będą przetwarzane: do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych lub sprzeciwu.
 9. Zbierane dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom danych, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
 10. Prawa osoby, której dane dotyczą:
 11. dostępu do dotyczących jej danych osobowych
 12. sprostowania danych osobowych
 13. usunięcia w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO
 14. ograniczenia przetwarzania
 15. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy.
Rozdział II

Cele i środki działania

§ 5.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działanie na rzecz umacniania niezależności sądów i niezawisłości sędziów w celu pełnej realizacji obywatelskiego prawa do sądu
 2. upowszechnianie i ochrona obowiązujących w państwie prawa zasad porządku i bezpieczeństwa publicznego, demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
 3. podnoszenie i pogłębianie kultury prawnej życia społecznego przez podejmowanie i wspieranie służących temu inicjatyw społecznych i obywatelskich
 4. wyrażanie poglądów środowiska sędziowskiego w kwestiach dotyczących tego środowiska
 5. rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa
 6. doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia
 7. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami prawników a w szczególności stowarzyszeniami sędziów
 8. dążenie do integracji środowiska sędziowskiego dla realizacji wspólnych dla tego środowiska celów
 9. upowszechnianie wiedzy o roli i zadaniach sądów i sędziów.

 

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości
 2. organizowanie zjazdów, szkoleń, konferencji naukowych i spotkań środowiska prawniczego, organizowanie paneli dyskusyjnych i sympozjów naukowych
 3. współpracę z Krajową Radą Sądownictwa oraz organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej
 4. współpracę z organami samorządów prawniczych, szkołami wyższymi i instytucjami zajmującymi się kształceniem sędziów i prokuratorów
 5. utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami prawników
 6. wypowiadanie się w sprawach publicznych dotyczących legislacji i problemów wymiaru sprawiedliwości
 7. działalność wspomagającą szkoleniowo, informacyjnie i doradczo organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie zbieżnym z celami Stowarzyszenia
 8. współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia.