Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członko?w THEMIS 2014

Warszawa, dnia 11 lutego 2014r.

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków TMEMIS

Zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia Sędziów THEMIS Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Zwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Sędziów THEMIS odbędzie się w dniach 29-30 marca 2014r. w Łasku, hotel Columna Medica****.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Sędziów THEMIS

  2. Przyjęcie porządku obrad

  3. Powołanie Komisji wnioskowej

  4. Sprawozdanie Zarządu

  5. Sprawozdanie finansowe

  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

  7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu

  8. Dyskusja nad celami programowymi

  9. Podjęcie uchwał

  10. Zamkniecie Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Sędziów THEMIS