Stanowisko „Themis” z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie nowelizacji ustawy o SN

Stowarzyszenie Sędziów „Themis” wyraża najwyższą dezaprobatę w związku z przyjętą dzisiaj przez Sejm dziewiątą nowelizacją ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Zmiana ta wyklucza możliwość sądowej kontroli legalności działań organu pełniącego obecnie funkcję Krajowej Rady Sądownictwa dotyczących wyboru przedstawianych Prezydentowi kandydatów na sędziów SN, a także powoduje umorzenie wszczętych już postępowań w tym zakresie, które toczą się przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Omawiana nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym narusza prawo do sądu, oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego wynikające z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji, art. 6 ust. 1 i art. 13 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Jest to przykład legislacji, która narusza zarówno zobowiązania Polski wynikające z zawartych przez nią traktatów międzynarodowych, jak i postanowienia Konstytucji RP.

Biorąc pod uwagę, że wyłączenie możliwości sądowej kontroli i umorzenie toczących się postępowań dotyczy wyłącznie procedury konkursowej do Sądu Najwyższego, przy równoczesnym zachowaniu kontroli sądowej w odniesieniu do konkursów na sędziów sądów powszechnych i administracyjnych aż nadto czytelne staje się, że właściwym celem nowelizacji jest umorzenie postępowania w przedmiocie wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia wstępnego, jakie toczy się wskutek wystąpienia Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie kwestii prejudycjalnej. W tym kontekście nowelizacja narusza również art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Omawiana nowelizacja wpisuje się w ciąg działań polityków i upolitycznionych organów państwa, które – kwestionując skuteczność orzecznictwa Trybunału Luxemburskiego – podważają istotę członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przykładami tego typu działań są prowadzone przez rzeczników dyscyplinarnych postępowania wyjaśniające wobec sędziów sądów powszechnych którzy wystąpili z pytaniami prejudycjalnymi, czy wniosek Ministra Sprawiedliwości do TK z 5 października 2018 r. o zbadanie konstytucyjności art. 267 TFUE w zakresie w jakim umożliwia on TSUE badanie zgodności z prawem Unii Europejskiej polskich „reform” sądowych.

Ponieważ opisana nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, jako podważająca podstawowe wartości na których jest zbudowana europejska wspólnota, jest kolejnym krokiem w stronę faktycznego polexitu, jako sędziowie europejscy, czujemy się w obowiązku poinformować Polaków, że ich status jako obywateli Unii Europejskiej staje się zagrożony. Wyrażamy przekonanie, że ewentualne wystąpienie Polski z Unii Europejskiej, niezależnie od negatywnych skutków politycznych, społecznych i gospodarczych, pociągnie za sobą znaczące obniżenie poziomu ochrony praw i wolności osobistych w Polsce.

Wzywamy obywateli do zapoznania się z dostępną na stronie sejmu imienną listą posłów, którzy głosowali za przyjęciem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Polacy mają prawo wiedzieć, kto w sposób ostentacyjny narusza podstawowe zasady prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej i na terenie Unii Europejskiej, narażając w ten sposób nasz kraj na polexit.