Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 9.07.2018 roku

 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wzywa przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej do niezwłocznego podjęcia działań dla przywrócenia trójpodziału władz, przez wyeliminowanie regulacji prawnych naruszających zasady wynikające z Konstytucji R.P. Dotyczy to zmian odnoszących się do sposobu powoływania przedstawicieli środowiska sędziowskiego do Krajowej Rady Sądownictwa, a także niekonstytucyjnego skrócenia kadencji Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego oraz możliwości przeniesienia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego wbrew ich woli.

Zebrani przedstawiciele okręgu popierają stanowisko w tym przedmiocie podjęte                    w uchwale sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca br., a także uchwał  i stanowisk organów reprezentujących inne środowiska prawnicze, w tym stanowiska Naczelnej Rady Adwokackiej z 5 lipca 2018 r., że kadencja Pierwszego Prezesa SN kończy się  w kwietniu 2020 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu popiera apele różnych środowisk, w tym również zawarte w uchwałach innych zgromadzeń ogólnych sędziów, wzywające Komisję Europejską do podjęcia szybkich działań w celu zastosowania środka tymczasowego wstrzymującego skutki wejścia w życie dnia 3 lipca 2018 r., zmian                  w ustawie o Sądzie Najwyższym, zanim dojdzie do faktycznego podporządkowania Sądu Najwyższego czynnikowi politycznemu, poprzez mianowanie nowych sędziów na zwolnione stanowiska, podobnie jak stało się z Trybunałem Konstytucyjnym i Krajową Radą Sądownictwa.

Za niedopuszczalne zebrani na dzisiejszym Zgromadzeniu przedstawiciele okręgu uznają:

– wypowiedzi członków nowej KRS z maja br. wskazujące na konieczność karania sędziów za ich publiczne wypowiedzi, w tym także zawarte w uzasadnieniach orzeczeń. Działania takie wpływają na ograniczenie niezawisłości sędziów zagwarantowanej przy wydawaniu orzeczeń, jak również zawężają wolność publicznych wypowiedzi w ramach prowadzonej debaty, z której sędziowie nie są wyłączeni.

– wypowiedzi medialne krajowe i zagraniczne Premiera Rządu R.P. – Mateusza Morawieckiego dotyczące działań podejmowanych przez sędziów Sądu Okręgowego                    w Krakowie w stosunku do prezes tego sądu, w związku z Jej decyzjami  i określenie ich jako działań zorganizowanej grupy przestępczej, jak również wypowiedź na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w dniu  4 lipca 2018 r. dotyczącą  zachowania w okresie stanu wojennego, sędziów Sądu Najwyższego pozostających w służbie do 3 lipca 2018 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wyraża sprzeciw wobec powoływania sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych bez ich zgody, popierając stanowiska wyrażane w tym zakresie w uchwałach innych zgromadzeń, że nałożony przez art. 82c ustawy o ustroju sądów powszechnych obowiązek  w tym zakresie narusza art. 180  ust. 2 Konstytucji R.P.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu zobowiązuje prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – jako przewodniczącego tego Zgromadzenia do opublikowania podjętej uchwały na stronie internetowej Sądu Okręgowego oraz przekazania jej treści :

Prezydentowi R.P., Marszałkom Sejmu i Senatu R.P., Premierowi Rządu R.P., Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, Prezesom wszystkich  Sądów Apelacyjnych i Okręgowych                    w kraju .