Opinia Prezydium Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) nt. poprawek do bułgarskiej ustawy o systemie sądownictwa (analogicznych do wprowadzonych "ustawą kagańcową" w zakresie deklarowania członkostwa przez sędziów)